Súbory cookie sú nevyhnutné pre plynulý chod našej webstránky a poskytovanie našich služieb. Zároveň používame cookies na zacielenie reklamy a aby ste čo najlepšie vedeli využívať našu internetovú stránku. Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie a možnosti nastavenia vašich preferencií nájdete v rámci našich Podmienok ochrany súkromia. Súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov?
nevyhnutné cookies
- cookies potrebné pre plynulý chod stránky a poskytovanie našich služieb
voliteľné cookies
- cookies zabezpečujúce personalizáciu reklám a zber analytyckých a štatistických dát návštevnosti pre zlepšenie našich služieb
 • EXO HOSTING
 • Webmail

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb (ďalej len „Zmluva“)
(ďalej len „VOP“)
Preambula

Spoločnosť EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. , so sídlom Mlynské Nivy 52B, 821 05 Bratislava, IČO 36 485 161, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka 120490/B je obchodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa najmä poskytovaním služieb informačnej spoločnosti spočívajúcich predovšetkým v elektronickom spracovaní, prenose, uchovávaní a vyhľadávaní dátových správ, vrátane textu, zvuku a obrazu elektronickými prostriedkami na požiadanie Príjemcu služby.

Tieto VOP vydané v súlade s § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení sa vzťahujú výlučne na vzťahy vzniknuté zo Zmlúv o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti – webhostingových služieb tak ako sú zadefinované v tejto Zmluve, ktorých zmluvnou stranou je Poskytovateľ a Príjemca, ako i na vzťahy vzniknuté z obdobných vzťahov.

Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, vyplývajúcich z poskytnutia Služby („Predmet zmluvy“) Poskytovateľom Príjemcovi.

I.
Definícia a vymedzenie pojmov
Poskytovateľ alebo Poskytovateľ služby

spoločnosť EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., so sídlom Mlynské Nivy 52B, 821 05 Bratislava, IČO 36 485 161, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka 120490/B, IČ pre DPH 2020004503, adresa elektronickej pošty: support@exohosting.sk, telefónne číslo: +421 221 028 430; orgánom dohľadu, ktorému činnosť spoločnosti podlieha je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava 27;

Záujemca

fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem využiť služby Poskytovateľa a vstúpiť do záväzkovo-právneho vzťahu s Poskytovateľom, pričom ešte neodoslala Kompletne vyplnenú objednávku;

Kompletne vyplnená objednávka

Záujemcom úplne vyplnená objednávka (zodpovedané a uvedené všetky povinné údaje vyžadované Poskytovateľom označené symbolom “*“) nachádzajúca sa na webovej stránke Poskytovateľa, pričom týmto odoslaním objednávky Záujemca potvrdil, že:

 • bol oboznámený s VOP v aktuálnom znení, preštudoval si ich obsah, s ich obsahom súhlasil, zaviazal sa ich dodržiavať a postupovať v súlade s nimi,
 • bol jednoznačne a zrozumiteľne informovaný pred svojimi úkonmi, ktoré smerovali k uzavretiu tejto Zmluvy o všetkých úkonoch, ktoré musel vykonať pri uzatváraní Zmluvy a o všetkých úkonoch, ktorými sa dajú zistiť a opraviť chyby, ktoré spôsobil svojimi predchádzajúcimi úkonmi, a to ešte pred odoslaním objednávky, ako i o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,
 • bol informovaný, že táto Zmluva bude uložená u Poskytovateľa a bude mu dostupná na serveri Poskytovateľa, pričom presné umiestnenie mu bude oznámené v Potvrdení o prijatí objednávky, ktoré bude zaslané na jeho schránku elektronickej pošty uvedenú v jeho objednávke,
 • bol oboznámený s príslušnými pravidlami pre doménu, ktorú si objednal, určené správcami jednotlivých domén
 • bol informovaný, že jazykom ponúkanom na uzavretie zmluvy je slovenský jazyk;

odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky sa Záujemca stáva Príjemcom/Príjemcom služby na účely tejto Zmluvy;

Príjemca alebo Príjemca služby
 1. fyzická alebo právnická osoba využívajúca Služby na iný účel ako na podnikanie alebo na iný účel ako výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež ako „ Spotrebiteľ “),
 2. fyzická alebo právnická osoba využívajúca Služby na účely podnikania a/alebo na výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež ako „ Podnikateľ “);
Služba alebo Služby

činnosť Poskytovateľa v zmysle Zmluvy spocívajúca v Prenájme strojového casu Servera Poskytovateľa pripojeného k sieti Internet v prospech Príjemcu (oznacovaná v týchto všeobecných obchodných podmienkach aj ako „webhostingové služby“) vrátane prevádzkovania priestoru pre webovú stránku, prevádzkovania schránok elektronickej pošty, prevádzkovania databázových systémov pre webovú stránku) v súlade s Kompletne vyplnenou objednávkou a v súlade a za podmienok uvedených v týchto VOP, registrácia a prevádzkovanie domény, služby prenájmu dedikovaných serverov, služby prenájmu virtuálnych serverov, prípadne ďalšie služby špecifikované ďalej v týchto VOP alebo na webovej stránke Poskytovateľa;

Doplnková služba alebo Doplnkové služby

je produkt, ktorý rozširuje možnosti Služby tým, že zvýši množstvo niektorých prostriedkov v rámci Služby(napríklad počet emailových schránok, počet databáz, velkost priestoru pre ukladanie dát a podobne)

Server alebo Servery

pocítac trvalo pripojený k internetu, schopný pracovat v reálnom case pre viac užívatelov naraz;

Klientský počítač

pocítac, ktorý je pripojený k internetu a využíva služby spracovania dát Serverom, vybavený vlastnými programovými prostriedkami pre prístup a interpretáciu spracovaných dát zo Servera;

Prenájom strojového casu

poskytnutie časti výpočtovej kapacity Servera na spracovanie dát a zobrazenie výsledkov spracovania na Klientskom pocítaci; Príjemcovi je v danom okamihu poskytnutá len ciastková kapacita servera v závislosti od využívania daného servera aj inými Príjemcami;

Prevádzkovanie priestoru pre webovú stránku

spracovanie dát Príjemcu, v rámci Prenájmu strojového casu, programovými prostriedkami Poskytovateľa v prospech Príjemcu;

Prevádzkovanie schránky elektronickej pošty

spracovanie dát - odovzdávanie textových, obrazových správ, odovzdávanie dátových súborov, v rámci Prenájmu strojového casu, programovými prostriedkami Poskytovateľa v prospech Príjemcu;

Doménové meno

menný názov www-stránky, ktorý je registrovaný príslušným správcom danej domény najvyššej úrovne.

Dedikovaný server

dedikovaný server - služba prenájmu fyzického serveru vyhradeného pre potreby Príjemcu so stanovenými atribútmi a rozsahom služieb zabezpečovaných infraštruktúrou Poskytovateľa

Atribúty

za atribúty služby sa považujú individuálnou dohodou medzi Poskytovateľom a Príjemcom stanovené prevádzkové alebo kvantitatívne podmienky poskytovania služby (napr.. diskový priestor, výkon procesorov, velkost RAM apod.).

Virtuálny server

logicky vymedzený (virtuálny) server prevádzkovaný na fyzickom serveri, na ktorom je zároveň prevádzkovaných viac virtuálnych serverov pre viac Príjemcov

Spätná kompatibilita

je vlastnost novšej verzie softvéru, alebo hardvéru pracovat rovnako ako staršia verzia

Infraštruktúra Poskytovateľa

technické vybavenie a služby zaistované Poskytovateľom pre prevádzku serverov(ako konektivita, zálohovacie systémy, správa DNS, delegácia IP, obslužné systémy a ďalšie).

Klasická registrácia domény .SK

uzavretie zmluvy o doméne medzi Príjemcom a SK-NIC, pričom Príjemca má výhradné právo po celé registracné obdobie prevádzkovat doménu na Serveroch alebo kdekolvek inde.

Zrýchlená registrácia domény .SK

uzavretie zmluvy o doméne medzi Poskytovateľom a SK-NIC, pričom Príjemca má výhradné právo po celé registracné obdobie prevádzkovat doménu na Serveroch alebo kdekolvek inde

Poplatok

odmena patriaca Poskytovateľovi za poskytnuté Služby vypocítaná v Kompletne vyplnenej objednávke, prípadne uvedená v Cenníku Poskytovateľa v aktuálnom znení, ku ktorej sa pripocíta zákonom stanovená DPH;

Potvrdenie o prijatí objednávky

potvrdenie, ktoré zašle Poskytovateľ na schránku elektronickej pošty určenú Príjemcom v Kompletne vyplnenej objednávke potvrdzujúce skutocnost, že Poskytovateľovi bola doručená Kompletne vyplnená objednávka;

Cenník

aktuálny zoznam Poplatkov Poskytovateľa zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa za poskytnutie Služieb

Zákon o elektronickom obchode

zákon c. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona c. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona c. 284/2002 Z. z. v znení zákona c. 160/2005 Z. z.

II.
Objednávka a uzavretie Zmluvy

 1. Záujemca vyplna objednávku nachádzajúcu sa na webovej stránke Poskytovateľa, v ktorej si zvolí Služby o ktoré má záujem, spôsob platby Poplatkov, splatnosť Poplatkov ako i ďalšie tam vyžadované údaje.
 2. Záujemca je povinný udávat v objednávke iba pravdivé a aktuálne údaje, za ktoré v plnom rozsahu a bez obmedzení zodpovedá.
 3. Momentom odoslania Kompletne vyplnenej objednávky je Príjemca svojim prejavom vôle viazaný po dobu 1 mesiaca. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote podľa predchádzajúceho odseku, zabezpečiť Potvrdenie o prijatí objednávky. Pri objednávke služby dedikovaných serverov je Príjemca povinný podľa pokynov na stránke objednávku vytlacit a podpísanú zaslat poštou na adresu podľa pokynov Poskytovateľa. Zmluva sa považuje za uzavretú až ked je tento písomný prejav vôle Záujemcu doručený Poskytovateľovi.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuzavriet zmluvu so Záujemcom, a to najmä vtedy, ak sú Záujemcom poskytnuté údaje v objednávke zjavne nepravdivé, ak Záujemca neuvedie funkcnú schránku elektronickej pošty, prípadne aj bez udania dôvodu. V tomto prípade Poskytovateľ síce zabezpečí Potvrdenie doručenia objednávky, no zároveň najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania Potvrdenia doručenia objednávky oznámi Záujemcovi, že neprijíma návrh na uzavretie zmluvy. Poskytovateľ nie je povinný odôvodnit toto svoje rozhodnutie.
 5. Zmluva je uzavretá odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky Poskytovateľovi, zaslaním Potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Poskytovateľa a nevyužitím postupu Poskytovateľa podľa odseku 4. tohto článku.
 6. Po uzavretí Zmluvy, uhradení Poplatku, po splnení ďalších prípadných povinností zo strany Príjemcu (napr. po uhradení poplatku, prípadne iného financného záväzku voči tretej osobe za službu spojenú s poskytnutím Služieb alebo doručením dokumentov potrebných pre zacatie poskytovania Služieb) a po úspešnej registrácii Doménového mena je Príjemcovi zriadená sprevádzkovaná objednaná Služba a získava prístup do vlastného administratívneho rozhrania, odkial spravuje svoje služby a ich rozsah, ako i akékolvek vlastné osobné a kontaktné údaje.
 7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu, ktorú si urcil Príjemca v objednávke a za ktorú zaplatil Poplatok. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak na základe výzvy Poskytovateľa pred ukončením predplateného obdobia resp. skôr ak to vyžaduje daná Služba (napr. predĺženie platnosti niektorých domén) zašle výzvu k úhrade Poplatku a Príjemca tento Poplatok v Poskytovateľom stanovenej lehote, prípadne podľa uváženia Poskytovateľa v lehote do konca obdobia počas ktorého je ešte možné doménové meno alebo službu uhradiť, uhradí, predlžuje sa platnosť a účinnosť tejto zmluvy o toto ďalšie obdobie (opcia). Zmluvné strany sa dohodli, že Príjemca je oprávnený využiť opciu aj opakovane. V opačnom prípade budú Služby Poskytovateľa pozastavené a Zmluva sa ukončuje uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.

III.
Registrácia domény a jej prevádzkovanie

 1. Poskytovateľ zabezpečí pre Príjemcu registráciu domény druhej úrovne na základe platných pravidiel registrácie domén druhej úrovne, ktorých pravidlá, prípadne odkazy na ne sú uvedené na webovej stránke Poskytovateľa. Príjemca je povinný oboznámiť sa s týmito pravidlami a v prípade, ak nebudú v slovenskom jazyku, zabezpečiť si na svoje vlastné náklady ich preklad, za ktorého obsah nezodpovedá. Poskytovateľ nezodpovedá za dodržovanie platných pravidiel správcov týchto domén zo strany Príjemcu. Poskytovateľ nezodpovedá za budúce zmeny týchto pravidiel alebo iné konanie správcu domény.
 2. Doménové meno si vyberá zásadne Príjemca na základe podmienok a pravidiel stanovených správcom domény. Prednosť pri pridelovaní Doménového mena je urcovaná podľa poradia žiadosti o zriadenie. Príjemca berie na vedomie že Doménové meno, jeho registrácia alebo užívanie môže prípadne porušovat práva tretích osôb k iným Doménovým menám, ochranným známkam, obchodným znackám, menám a priezviskám, obchodným spoločnostiam, alebo právne predpisy týkajúce sa nekalej sútaže, ochrany osobnosti a pod. Príjemca odoslaním objednávky podľa článku II., ktorá zahrna žiadost o registráciu Doménového mena potvrdzuje, že s vedomím možného porušenia uvedených práv a právnych predpisov vyvinul všetko úsilie, ktoré je možné po nom spravodlivo požadovať, aby zaistil, že registrované Doménove meno nebude tieto práva a právne predpisy porušovat. Príjemca nie je oprávnený Doménove meno užívat, či umožnit jeho užívanie k účelom, ktoré sú v rozporu s právnymi predpismi Slovenskej Republiky a nariadeniami Európskej Únie, právami alebo oprávnenými záujmami tretích osôb.
 3. Dokumenty obsahujúce pravidlá registrácie domén sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa v sekcii domény, ak Príjemca nevie dokumenty lokalizovat pred odoslaním objednávky je povinný si ich od Poskytovateľa vyžiadat zaslaním emailu na support@exohosting.sk alebo písomne poštou na adresu sídla spoločnosti.
 4. Príjemca berie na vedomie, že zaplatením registracného poplatku za registráciu zvolenej domény nevzniká nárok na úspešnú registráciu domény. Registrácia / prevod domén druhej úrovne začína obvykle do 24 hodín, najneskôr však do dvoch pracovných dni od pripísania úhrady za doménu a objednané služby na úcet Poskytovateľa a splnení všetkých podmienok pre registráciu (pre tú ktorú doménu môžu byt vyžadované rôzne podmienky, napr. zaslanie výpisu z Obchodného registra, doklad o predmet činnosti PO a pod). Poplatky za registráciu domény sú zverejnené v Cenníku. O výsledku registracného procesu je Príjemca informovaný Poskytovateľom až po jeho ukončení. Príjemca berie na vedomie, že možnost registrácie ním objednanej domény je závislé aj od vcasného vykonania dohodnutej platby a doručením prípadných ďalších dokumentov a poskytnutím doplnkových údajov, ak sú takéto údaje požadované správcom príslušnej domény. Príjemca ďalej súhlasí s tým, že Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že je ním zvolené Doménové meno registrované na iného užívatela z dôvodu rýchlejšieho splnenia všetkých nutných podmienok pre vykonanie registrácie. V prípade, že sa nepodarí doménu úspešne zaregistrovat, Príjemca má právo požiadat o inú doménu alebo o vrátenie poplatku v plnej výške znížený o reálne náklady Poskytovateľa na registráciu domény. V prípade, ak Príjemca zvolí možnost vrátania poplatku v plnej výške znížený o reálne náklady Poskytovateľa na registráciu domény, týmto dňom Poskytovateľ odstupuje od tejto Zmluvy.
 5. Poplatky za úspešnú registráciu domény sú nevratné. Aj po predčasnom ukončení hostingu zo strany Príjemcu zostáva doména registrovaná na predplatené obdobie. Príjemca súhlasí, že v prípade predčasného ukončenia hostingovej služby z jeho strany mu bude vrátený poplatok znížený o reálne náklady na registráciu domény, a to aj v prípade, že doménu získal v rámci akcie Poskytovateľa bezplatne alebo za zníženú cenu.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnut registrovat doménu zrýchlenou registráciou bez udania dôvodu, a to najmä, ale nie výlučne v prípade, ak názov domény bude zhodný alebo obdobný s registrovanou alebo s prihlásenou ochrannou známkou zverejnenou vo vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR, ak bude obsahovat prevažnú cast obchodného mena podnikateľa, s ktorým Príjemca nemá žiadne personálne ani majetkové prepojenie, ďalej ak je Doménové meno v rozpore so právnym poriadkom Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie, alebo s dobrými mravmi, alebo ak je Doménové meno hanlivé, urážlivé, atd.
 7. V prípade, že vznikne spor o Doménové meno z dôvodu používania slovného spojenia, ktoré je predmetom ochrany podľa registrovanej ochrannej známky alebo prihlásenej ochrannej známky v registracnom konaní, alebo z dôvodu porušenia zákona používaním názvu domény alebo mena tretej osoby, ktoré je obchodným menom a/alebo ochrannou známkou držitelov, alebo z akéhokolvek iného dôvodu, kde si voči Poskytovateľovi ako vlastníkovi domény bude uplatnovat akékolvek nároky takáto tretia osoba, nakolko doména bola registrovaná na meno Poskytovateľa (t. j. formou Zrýchlenej registrácie), je Poskytovateľ oprávnený vzdat sa príslušnej domény. Poskytovateľ má voči Príjemcovi nárok na úhradu všetkých nákladov a náhradu škody, ktoré vzniknú Poskytovateľovi v súvislosti s uplatnením si práva tretej osoby k takto registrovanej doméne a Príjemca v tejto súvislosti nesie plnú zodpovednosť.

IV.
Prevádzkovanie Serverov

 1. Tento ods. c. 1 článku IV sa vzťahuje len na poskytovanie webhostingových služieb. Ostatných služieb ako najmä, ale nie výlučne, registrácie domén, služieb prenájmu dedikovaných a virtuálnych serverov sa nasledujúce ustanovenia tohto odseku nijakým spôsobom netýkajú. Všeobecná platnosť ods. 2 až 7 tohto článku tým nie je dotknutá. Poskytovateľ zaistí nepretržitú prevádzku domény Príjemcu v zmysle Kompletne vyplnenej objednávky vždy s najväcším úsilím o zaistenie ich maximálnej dostupnosti a využiteľnosti, t. j. zaistí prístup Prijímatelovi v sieti Internet k www stránkam Príjemcu a možnost aktualizovat obsah www stránok. Poskytovateľ ďalej zaistí prístup Príjemcu k jeho schránkam elektronickej pošty, resp. presmerovanie správ elektronickej pošty na schránku elektronickej pošty, ktorú si Príjemca zvolí.
 2. Príjemca nesie plnú zodpovednosť za akékolvek objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli potvrdené z jeho administratívneho rozhrania alebo s použitím alebo zneužitím jemu pridelených alebo ním zvolených prihlasovacích údajov. Príjemca je povinný chránit pridelené alebo zvolené prihlasovacie údaje pred ich zneužitím a neoprávneným prístupom tretích osôb, vrátane osôb, ktoré sú s Príjemcom služby v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu. Poskytovateľ nie je nijako zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov Príjemcu alebo osobných údajov Príjemcu či tretích strán, na základe ktorých prijal a akceptoval objednávku Služby alebo vykonal akúkolvek požadovanú zmenu či úpravu už existujúcich záznamov či Služieb, v prípade ak toto zneužitie nespôsobil Poskytovateľ.
 3. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Príjemcovi neposkytnutím Služby v rozsahu dohodnutom v Zmluve, alebo neposkytnutím Služby v kvalite a v súlade so Zmluvou a Podmienkami to len do časti ceny Služby podľa Cenníka alebo Zmluvy za dobu, počas ktorej nebola Príjemcovi poskytovaná Služba v rozsahu dohodnutom v Zmluve alebo Služba nebola poskytnutá v kvalite a v súlade so Zmluvou a Podmienkami, ak takto spôsobnú škodu spôsobil alebo mohol spôsobit Poskytovateľ.
 4. Príjemca aj Poskytovateľ sú oprávnený odstúpit od Zmluvy kedykolvek bez udania dôvodu. V takom prípade Príjemca súhlasí, že v prípade predčasného ukončenia služby z jeho strany mu bude vrátený alikvotná cast zaplatenej sumy znížená o reálne náklady na registráciu domény a to aj v prípade, že doménu získal v rámci akcie Poskytovateľa bezplatne alebo za zníženú cenu a znížená o sumu, ktorú už za poskytnuté službu Príjemca zaplatil.
 5. V prípade výpadku alebo poruchy Serverov je Poskytovateľ povinný odstránit nefunkčnosť v čo najkratšom možnom case. V prípade, ak vinou Poskytovateľa nebude pocas celého dna (24 hod) zabezpečená dostupnost Služieb minimálne 99,9%, nemá Príjemca nárok na náhradu škody súvisiacu s akýmkolvek výpadkom alebo prerušením poskytovania Služieb, ale iba nárok na kompenzáciu za každý takýto den jeden den prevádzky zdarma. Prevádzkovatel však nezodpovedá za výpadky spôsobené tretími stranami (napr. spoločnosťou poskytujúcou internetové pripojenie pre servery Poskytovateľa, výpadok el. prúdu, výpadky internetového pripojenia na strane Príjemcu, za výpadky spôsobené nedostupnostou spojenia medzi Príjemcom a Servermi Poskytovateľa a pod.), a za výpadky spôsobené zásahom vyššej moci (zemetrasenie, živelná pohroma, požiar, atd.). Za výpadky sa nepovažujú krátke nedostupnosti spôsobené reštartom služieb a nedostupnosti spôsobené nutnou technickou údržbou. Za výpadky sa taktiež nepovažujú výpadky, ktoré spôsobí Príjemca sám a to najmä, ale nie výlučne nevhodnými nastaveniami webhostingových služieb a schránok elektronickej pošty, nesprávne naprogramovanou stránkou alebo neodbornými zásahmi do nastavení služieb.
 6. Prevádzkovatel nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah stránok a schránok elektronickej pošty Príjemcu. Za obsah stránok a obsah domény si Príjemca v plnej miere zodpovedá sám a to bez ohladu na to, či je doména registrovaná na Príjemcu alebo na Poskytovateľa. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné ekonomické, priame, nepriame, alebo následné škody a/alebo ušlý zisk Príjemcu v súvislosti s využívaním Služieb na základe Zmluvy, VOP a cenníka. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona pri využívaní poskytovaných stránok. V prípade akýchkolvek škôd a nákladov vzniknutých uvedením do stavu neodporujúcemu zákonu, Príjemca taktiež zodpovedá za škodu, ktorá týmto konaním Poskytovateľovi vznikla v plnom rozsahu. Príjemca zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do nastavení poskytnutej služby, prípadne za škodu spôsobenú použitím a umiestnením obsahu ktorý umiestni na server v rozpore s cl. V, ods. 3 týchto Podmienok;
 7. Tento ods. c. 6 článku IV sa vzťahuje len na poskytovanie webhostingových služieb. Poskytovateľ neprevádzkuje na svojich Serveroch stránky nasledovného charakteru: warezové stránky, stránky na stahovanie nelegálneho softvéru, hudby a filmov, erotické a porno stránky, chatové stránky, stránky, ktorých obsah akýmkolvek spôsobom porušuje platné právne predpisy Slovenskej republiky alebo Európskej únie, ako i dobré mravy. Na serveroch je zakázané prevádzkovať verejné proxy služby, verejné vpn, služby siete tor, IRC servery, prevádzkovať torrent, zdieľa torrenty odkazujúce na nelegálny obsah a podobné. V prípade využívania poskytovaných Služieb Príjemcu vyššie uvedeným spôsobom, prípadne na rozosielanie nevyžiadanej pošty (spamu), ktorými sa porušujú autorské, patentové, priemyselné práva, práva z ochranných známok alebo iné obdobné práva, ktorými sa ohrozuje súkromie a bezpecnost a súkromie pocítacových systémov iných užívatelov siete Internet (napr. prostredníctvom vírusov, generátorov hesiel a pod), ktoré obsahujú akékolvek informácie ohrozujúce alebo poškodzujúce dobé meno Poskytovateľa alebo jeho pracovníkov, ktorým sú priamo alebo nepriamo poškodzované práva tretích osôb, na skladovanie nadmerného množstva hudobných a video súborov (.mp3 , .avi a iné), má Poskytovateľ právo na okamžité prerušenie poskytovania Služieb. Poskytovateľ môže opätovne aktivovat okamžité prerušenie poskytovania Služieb bez odkladu po odstránení materiálov a Služieb uvedených vyššie zo Servera a doručení oznámenia Príjemcu o odstránení týchto materiálov. V prípade, ak tak neurobí, je povinný vrátit Príjemcovi alikvotnú ciastku za poskytnuté služby. Ak bude Príjemca umiestnovat takéto materiály na Server opakovane alebo ich odmietne po výzve Poskytovateľa bez odkladu odstránit, Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpit. Poskytovateľ má v tomto prípade právo zmazat zo svojho Servera všetky dáta týkajúce sa Príjemcovej domény. Príjemca zodpovedá za akúkolvek škodu spôsobenú Poskytovateľovi z dôvodov opísaných v tomto odseku v plnom rozsahu. Poskytovateľ má právo pozastaviť Príjemcovi služby a/alebo odstúpit od zmluvy v prípade, že Príjemca nadmerne zatažuje servery Prevádzkovatela a tým obmedzuje poskytovanie služieb iným Príjemcom resp. iným používatelom siete Internet. Uvedené sa vzťahuje najmä, ale nie výlučne na nadmerné zatažovanie procesoru servera – ak Príjemca vo viac ako po sebe idúcich piatich minútach využíva viac ako 10 % výpočtového výkonu servera (procesora) a/alebo nadmerne zatažuje databázové servery a/alebo nadmerne zatažuje emailové servery a/alebo nadmerne zatažuje prenosové kapacity Poskytovateľa (prenesie viac ako 100GB dát mesacne)
 8. Príjemca berie na vedomie, že v prípade nutnosti aktualizácie niektorej časti softvérového alebo hardvérového vybavenia Poskytovateľa je vždy uprednostnená bezpecnost pred spätnou kompatibilitou.

V.
Spoločné ustanovenia pre prevádzkovanie služieb dedikovaných a virtuálnych serverov

 1. Príjemca nesie plnú zodpovednosť za akékolvek objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli potvrdené z jeho administratívneho rozhrania alebo s použitím alebo zneužitím jemu pridelených alebo ním zvolených prihlasovacích údajov. Príjemca je povinný chránit pridelené alebo zvolené prihlasovacie údaje pred ich zneužitím a neoprávneným prístupom tretích osôb. Poskytovateľ nie je nijako zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov Príjemcu alebo osobných údajov Príjemcu či tretích strán, na základe ktorých prijal a akceptoval objednávku Služby alebo vykonal akúkolvek požadovanú zmenu či úpravu už existujúcich záznamov či Služieb, v prípade ak toto zneužitie nespôsobil Poskytovateľ.
 2. Príjemca nesmie využívat služby takým spôsobom, ktorý by viedol k porušeniu práva Poskytovateľa alebo tretích strán alebo by mohol zaprícinit znevýhodnenie ostatných užívatelov pri využívaní zdielaných prostriedkov. Príjemca nesmie využívat poskytnuté prostriedky ani takým spôsobom, ktorým by získal neoprávnene zvýhodnenie oproti ostatným užívatelom, alebo takým spôsobom, ktorý by mohol viest k porušeniu nebo poškodeniu prevádzky servera. Za závažné porušení povinností Príjemcu je považované najmä, ale nie výlučne pokus o narušenie bezpecnosti a nepretržitosti prevádzky služby.
 3. Príjemca sa zaväzuje, že nebude na prenajatom virtuálnom alebo dedikovanom serveri prevádzkovat stránky alebo služby a ukladať obsah nasledovného charakteru: warezové stránky, stránky na stahovanie nelegálneho softvéru, hudby a filmov, erotické a porno stránky, chatové stránky, stránky ktorých obsah akýmkolvek spôsobom porušuje platné právne predpisy Slovenskej republiky alebo Európskej únie, ako i dobré mravy. Na serveroch je zakázané prevádzkovať verejné proxy služby, verejné vpn, služby siete tor, IRC servery, prevádzkovať torrent, zdieľa torrenty odkazujúce na nelegálny obsah a podobné. V prípade využívania poskytovaných Služieb Príjemcu vyššie uvedeným spôsobom, prípadne na rozosielanie nevyžiadanej pošty (spamu), ktorými sa porušujú autorské, patentové, priemyselné práva, práva z ochranných známok alebo iné obdobné práva, ktorými sa ohrozuje súkromie a bezpecnost a súkromie pocítacových systémov iných užívatelov siete Internet (napr. prostredníctvom vírusov, generátorov hesiel a pod), ktoré obsahujú akékolvek informácie ohrozujúce alebo poškodzujúce dobé meno Poskytovateľa alebo jeho pracovníkov, ktorým sú priamo alebo nepriamo poškodzované práva tretích osôb, Poskytovateľ právo na okamžité prerušenie poskytovania Služieb.
 4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zaistí nepretržitú prevádzku objednaných služieb virtuálneho alebo dedikovaného servera vždy s najväcším úsilím, ktoré je možné za daných okolností vyvinúť, tak aby zaistil ich maximálnu dostupnost a využiteľnosti. V prípade, že Príjemca nemá objednanú a úhradu službu zálohovania dát Poskytovateľ nezodpovedá za stratu dát spôsobenú hardvérovou, softvérovou alebo inou nepredvídatelnou chybou.
 5. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť či úplne pozastaviť poskytovanie služieb, v prípade, že tým odvráti vzniku alebo zabráni trvaniu stavu, ktorý spôsobuje škodu Poskytovateľovi alebo tretím stranám (najmä, ale nie výlučne obmedzovanie ostatných užívatelov pri využívaní zdielaných atribútov a služieb a/alebo bezpecnostné rizika ako je phising). Poskytovateľ až do doby zaistenia nápravy Príjemcom neporušuje svoje povinnosti podľa cl. V, ods. 4.
 6. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť služby v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je definovaný odbornými zamestnancami Poskytovateľa, v prípade nutných technických zásahov ako sú najmä, ale nie výlučne aktualizácia software na serveroch, na ktorých sú prevádzkované virtuálne servery, pripadne aktualizácia alebo výmena a údržba infraštruktúry Poskytovateľa, ktorú využívajú dedikované aj virtuálne servery. Zákazník súhlasí že v prípade nutnosti aktualizácie niektorej časti systému (operačný systém, časti operačného systému, programové vybavenie servera) je vždy uprednostnená bezpecnost pred spätnou kompatibilitou.

VI.
Ustanovenia týkajúce sa len virtuálnych serverov

 1. Službou prenájmu virtuálneho serveru poskytuje Poskytovateľ Príjemcovi možnost využití časti výpočtových prostriedkov fyzického serveru so stanovenými atribútmi a rozsahom služieb zabezpečovaných infraštruktúrou Poskytovateľa. Atribúty sú stanovené z časti ako vyhradené pro potreby Príjemcu (výkon procesoru, velkost pamäti, diskový priestor atd.) a sčasti ako zdielané (pocty diskových operácií, sietová prevádzka a pod.), ktoré Príjemca používa zároveň s ostatnými užívatelmi. Miera možnosti využití zdielaných atribútov Príjemcu je pritom limitovaná mierou využívania zdielaných atribútov ostatnými Príjemcami. Presne špecifikácia vyhradených prostriedkov pre jednotlivé ponúkané virtuálne servery je uvedená na stránke Poskytovateľa v sekcii Virtuálne servery.
 2. Služby virtuálnych serverov zabezpečované infraštruktúrou Poskytovateľa sú vždy zdielané, pokial sa písomne nedohodnú zmluvné strany na inom riešení, pričom presne vymenujú vyhradené služby z infraštruktúry (ako je vyhradená konektivita, individuálne zálohovacie riešenie a pod.).
 3. Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ žiadnym spôsobom nerucí za technické či iné problémy spôsobené prevádzkou aplikácií, ktoré si Príjemca na svoj priestor virtuálneho serveru sám umiestnil. Poskytovateľ zároveň nezaručuje funkčnosť Príjemcom dodaných aplikácii na poskytnutom priestore virtuálneho serveru. Príjemca zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, že Poskytovateľ zistí prevádzku aplikácie, ktorá ohrozuje hladký chod celého serveru Poskytovateľa, má Poskytovateľ právo okamžite zastavit prevádzku takej aplikácie, či Virtuálneho Serveru, ktorý problémy spôsobuje, až do odstránenia príciny problému Príjemcom. V prípade prerušenia prevádzky služby virtuálneho serveru Príjemca nemá nárok na akúkolvek kompenzáciu neuskutočnenej prevádzky, a Poskytovateľ môže od Príjemcu vymáhať náhradu vynaložených nákladov na odstránenie takéhoto stavu prípadne vzniknutú škodu.
 4. Poskytovateľ odovzdá Príjemcovi novozriadenú službu v plne funkcnom stave, a to vrátane všetkých aplikácii z ponuky Poskytovateľa, ktoré si Príjemca pri objednaní služby objednal. Správa aplikácii je Zákazníkovi umožnená pomocou on-line rozhrania, určeného Poskytovateľom. Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že zo strany Poskytovateľa je zaručená funkčnosť celého serveru Poskytovateľa a jeho pripojení k sieti Internet. Príjemca je sám zodpovedný za správne prevedenú správu ním zvolených aplikácii v priestoru virtuálneho serveru. V prípade problémov má Príjemca nárok na prevedenie servisného zásahu reštart servera zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté Príjemcovi v dôsledku jeho neodborného zásahu do prevádzkovaných aplikácii či celého Príjemcovho virtuálneho serveru. Vady vzniknuté na HW celého serveru (a/alebo na spojovacej sieti odstráni Poskytovateľ vždy bez zbytočného odkladu tak, aby v najvyššej možnej miere zaistil neustálu prevádzku služby virtuálneho serveru Príjemcovi.

VII.
Ustanovenia týkajúce sa len dedikovaných serverov

 1. Službou prenájmu dedikovaného serveru poskytuje Poskytovateľ Príjemcovi možnost využitia výpočtových prostriedkov fyzického serveru so stanovenými atribútmi a rozsahom služieb zabezpečovaných infraštruktúrou Poskytovateľa. Atribúty sú stanovené z časti ako vyhradené.
 2. Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ žiadnym spôsobom nerucí za technické či iné problémy spôsobené prevádzkou aplikácií, ktoré si Príjemca na svoj priestor dedikovaného serveru sám umiestnil. Poskytovateľ zároveň nezaručuje funkčnosť Príjemcom dodaných aplikácii na poskytnutom dedikovanom serveri. Príjemca zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, že Poskytovateľ zistí prevádzku aplikácie, ktorá ohrozuje hladký chod infraštruktúry Poskytovateľa, má Poskytovateľ právo okamžite zastavit prevádzku takej aplikácie, či dedikovaného Serveru, ktorý problémy spôsobuje, až do odstránenia príciny problému Príjemcom. V prípade prerušenia prevádzky služby dedikovaného serveru Príjemca nemá nárok na akúkolvek kompenzáciu neuskutočnenej prevádzky, a Poskytovateľ môže od Príjemcu vymáhať náhradu vynaložených nákladov na odstránenie takéhoto stavu prípadne vzniknutú škodu.
 3. Poskytovateľ odovzdá Príjemcovi novozriadenú službu v plne funkcnom stave, a to vrátane všetkých aplikácii z ponuky Poskytovateľa, si Príjemca pri objednaní služby objednal. Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že zo strany Poskytovateľa je zaručená funkčnosť celého serveru co sa týka hardvérového, nie však softvérového vybavenia. Príjemca je sám zodpovedný za správne prevedenú správu ním zvolených aplikácii a operačného systému na dedikovanom serveri. V prípade problémov má Príjemca nárok na prevedenie servisného zásahu reštart servera zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté Príjemcovi v dôsledku jeho neodborného zásahu do prevádzkovaných aplikácii či celého Príjemcovho dedikovaného serveru. Vady vzniknuté na hardvéri celého serveru a/alebo na spojovacej sieti odstráni Poskytovateľ vždy bez zbytočného odkladu tak, aby v najvyššej možnej miere zaistil neustálu prevádzku služby dedikovaného serveru Príjemcovi.

VIII.
Zmena ponuky Poskytovateľa a zmena zmluvných dojednaní počas trvania Zmluvy

 1. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť aktuálnu ponuku poskytovaných Služieb vrátanie Poplatkov alebo parametrov poskytovaných Služieb (vrátane Služieb už existujúcich), a to s účinnosťou voči Príjemcovi od ďalšej splatnosti Poplatku a/alebo uhradením Poplatku po zmenení podmienok Poskytovanej Služby, pričom Príjemcovi, ktorý má uhradený Poplatok, zostávajú zachované podmienky poskytovania Služieb do splatnosti ďalšieho Poplatku v pôvodnom rozsahu. Vykonaním úhrady Poplatku v zmenenom rozsahu za poskytované Služby vyjadruje Príjemca svoj súhlas s poskytovaním Služieb podľa aktuálne platnej (teda zmenenej ponuky) pre túto službu.
 2. Poskytovateľ je oprávnený úplne, alebo čiastočne odobrať Službu zo svojej ponuky. Príjemca, ktorý Službu odobratú z ponuky Poskytovateľa využíva, má nárok na jej poskytovanie v pôvodnom rozsahu do splatnosti ďalšieho Poplatku, nie však na jej úpravy, rozšírenie, či zmeny. Poskytovateľ môže Príjemcu vyzvať k zmene Služby podľa svojej aktuálnej ponuky k určitému dátumu, po uplynutí ktorého bude poskytovanie takejto služby ukončené. O krokoch a postupoch opísaných v prvej vete tohto článku bude Poskytovateľ informovať v dostatočnom predstihu na svojej webovej stránke.
 3. Príjemca je oprávnený počas platnosti a účinnosti Zmluvy meniť Služby v rozsahu, v akom to Poskytovateľ umožnuje, a to po vzájomnej dohode a po prehodnotení zaplateného Poplatku za doterajšie Služby a požadované nové Služby. Prednostne sa však Príjemca zaväzuje požadovať zmeny poskytovaných Služieb ku dňu splatnosti ďalšieho nasledujúceho Poplatku, a to s dostatočným predstihom, aby Poskytovateľ mohol technicky vykonať zmenu využívania poskytovaných Služieb.

IX.
Platobné podmienky

 1. Príjemca sa zaväzuje zaplatit Poskytovateľovi Poplatok, a to v rozsahu a vo výške stanovenej v Kompletne vyplnenej objednávke, inak v rozsahu a vo výške uvedenej v Cenníku, ktorý je verejne dostupný na webovej stránke Poskytovateľa. Pokial nie je v objednávke, alebo v Cenníku stanovená splatnosť Poplatku, lehota splatnosti poplatku je spravidla 1x rocne dopredu.
 2. Súčasťou Potvrdenia o prijatí objednávky bude taktiež tzv. proforma faktúra znejúca na výšku Poplatku, ktorá má splatnosť 14 dní. Do 14 dní po uhradení proforma faktúry Prijímatelom Poskytovateľ vystaví a odošle Príjemcovi úctovný doklad. Zaplatením Poplatku sa rozumie pripísanie Poplatku na úcet Poskytovateľa uvedený na webovej stránke Poskytovateľa v plnej výške a so správnym variabilným symbolom. Poplatok je povinný Príjemca platit bezhotovostným prevodom v prospech jedného z úctov Poskytovateľa uvedeného na webovej stránke Poskytovateľa spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu uvedeného v proforma faktúre. Platba poštovými poukážkami sa vylucuje a prípadná úhrada prostredníctvom poštovej poukážky, zmenkou alebo šekom sa nepovažuje za uhradenie Poplatku.
 3. Poskytovateľ 14 dní pred ukončením predplateného obdobia prípadne skôr ak to vyžaduje daná služba (napr. predĺženie platnosti niektorých domén) zašle e-mailom Príjemcovi výzvu k úhrade spoločne s proforma faktúrou, ktorá je splatná 14 dní. Ustanovenia odseku 2. tohto článku sa v tomto prípade použijú primerane. V prípade že predmetom výzvy je predlžovací poplatok za doménu a nie je uhradený do 14 dní od odoslania tejto výzvy, Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za úspešný proces predlženia domény. Príjemca taktiež nemá nárok na prípadné náhrady spojené so získaním takejto domény spät do vlastníctva Príjemcu, ak bola už obsadená iným užívatelom. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upravovat výšku Poplatku pocnúc splatnostou ďalšieho Poplatku. O tejto skutocnosti bude v dostatočnom predstihu informovať Príjemcu. Ustanovenia článku 5. týchto VOP platia primerane. V prípade neuhradenia poplatku do 20 dni od splatnosti ma Poskytovateľ právo odstránit všetky dáta Príjemcu so svojich zariadení.
 4. Poskytovateľ je povinný vrátit Príjemcovi Poplatok, resp. jeho pomernú cast iba v prípade, ak nemôže zabezpečiť Službu v dlžke, kvalite a parametroch daných týmito VOP a ani ako protihodnotu vrátenia zaplatenej pomernej časti Poplatku si Príjemca nevyberie inú Službu podľa jeho vlastného výberu poskytovanú Poskytovateľom v tejto výške.
 5. V prípade omeškania s uhradením Poplatku viac ako 7 dní odo dňa splatnosti Poplatku a/alebo iného financného záväzku , Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Služieb až do úplného uhradenia Poplatku a/alebo iného financného záväzku s právom úctovat poplatok za opätovnú aktiváciu Služieb. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený deaktivovat aj Služby pre dlžného Príjemcu, ktoré sú upravené inou zmluvou o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti.
 6. V prípade neuhradenia Poplatku za doplnkovú službu viac ako 7 dní odo dňa splatnosti Poplatku, Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť všetky Služby k doméne, pre ktorú je doplnková služba určená. V prípade že Príjemca nemá záujem o ďalšie poskytovanie doplnkovej služby je povinný najneskôr 5 dní pred splatnostou informovať Poskytovateľa o tejto skutocnosti.
 7. Ak príjemca uhradí Poplatok v sume vyššej ako je požadovaný Poplatok Poskytovateľom, tak suma do výšky 1 Euro sa považuje za zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti vykonať úhradu v požadovanej sume a sumu do 1 Eur Poskytovateľ nevráti na účet Príjemcu. Sumu, ktorá prevyšuje 1 Eur vráti Poskytovateľ Príjemcovi na účet, z ktorého bola zaslaná do 10 pracovných dní.

X.
Spracúvanie a ochrana osobných údajov

 1. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú poskytované v osobitnom dokumente dostupnom na nasledovnom odkaze: https://www.exohosting.sk/ostatne/ochrana-osobnych-udajov
 2. Príjemca služby, ktorý je Podnikateľom alebo právnickou osobou využívajúcou služby na iný účel ako je podnikanie, uzatvorením zmluvy podľa čl. II ods. 5 VOP automaticky uzatvára ako prevádzkovateľ aj zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 ods. 3 GDPR (ďalej len „DPA zmluva“), v ktorej Poskytovateľ služby má postavenie sprostredkovateľa.
 3. Príjemca služby, ktorý je fyzickou osobou využívajúcou poskytované služby v režime výnimky domácich alebo osobných činností podľa čl. 2 ods. 1 písm. c) GDPR neuzatvára DPA zmluvu. V prípade, ak Príjemca služby, ktorý je fyzickou osobou vykonáva pri využívaní služieb také činnosti, ktoré z hľadiska svojho obsahu a významu presahujú podmienky pre aplikovanie výnimky domácich alebo osobných činností je povinný pred uzatvorením zmluvy podľa čl. II ods. 5 VOP informovať o tejto skutočnosti Poskytovateľa služby a uzatvoriť DPA zmluvu individuálne.
 4. DPA zmluva je každému Príjemcovi služby, ktorý je Podnikateľom prispôsobená vo vzťahu k poskytovanej službe a identifikačným údajom Podnikateľa automaticky, pričom takto individualizovaná DPA zmluva je Podnikateľovi kedykoľvek prístupná po prihlásení sa do aplikácie Control Panel.
 5. Pre odstránenie pochybností platí, že DPA zmluva sa uzatvára na diaľku elektronicky podľa čl. X ods. 2 VOP. Podnikateľ je oprávnený vyžiadať od Poskytovateľa služby DPA zmluvu aj v písomnej forme opatrenú podpisom štatutárneho orgánu Poskytovateľa služby alebo si DPA zmluvu kedykoľvek vytlačiť z aplikácie Control Panel a v spojitosti s poukazom na čl. X VOP preukázať dozornému orgánu platné uzatvorenie DPA zmluvy.
 6. Vzor DPA zmluvy, ktorá bude uzatvorená medzi Podnikateľom a Poskytovateľom služby je dostupný prostredníctvom URL odkazu integrovaného do čl. X ods. 2 VOP a Podnikateľ je povinný sa s ním oboznámiť pred uzatvorením zmluvy podľa čl. II ods. 5 VOP.
 7. Poskytovateľ služby má právo DPA zmluvu jednostranne zmeniť alebo doplniť bez vplyvu na platnosť jej uzatvorenia, pokiaľ nejde o podstatné zmeny a je zachovaný súlad s požiadavkami čl. 28 ods. 3 GDPR. Príjemca služby má právo voči takýmto zmenám namietať alebo bez udania dôvodu odstúpiť od (hlavnej) zmluvy alebo od časti zmluvy, ktorá upravuje poskytovanie dotknutej služby.

XI.
Alternatívne riešenie sporov

 1. Ak sa Príjemca domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva alebo nie je spokojný so spôsobom, akým Poskytovateľ vyriešil jeho reklamáciu, je oprávnený obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, a to akýmkoľvek spôsobom (písomne, prostredníctvom elektronickej pošty – email, alebo aj telefonicky). Poskytovateľ sa zaväzuje žiadosti o nápravu bezodkladne vyhovieť, pokiaľ ju vyhodnotí ako oprávnenú, inak upovedomí Príjemcu o vyhodnotení žiadosti o nápravu ako o nedôvodnej.
 2. Ak Poskytovateľ odpovie zamietavo na žiadosť o nápravu uvedenú v bode 1 tohto článku alebo z akýchkoľvek dôvodov na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Príjemcom, v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ARSS“) Príjemca má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 3. Príslušným štátnym orgánom, ktorý má v kompetencii v zmysle Zákona o ARSS aj alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese:

  Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS
  Prievozská 32, poštový priečinok 29
  827 99 Bratislava

  a/alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk.
 4. Príjemca sa môže obrátiť aj na inú oprávnenú právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, pričom zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva; ku dňu 1.2.2016 je zoznam subjektov dostupný tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.
 5. Príjemca má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 6. Príjemca môže taktiež na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line Online dispute resolution, ktorá je ku dňu 1.2.2016 dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 7. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ktorý Príjemca podá subjektu podľa svojho výberu (SOI alebo právnická osoba/záujmové združenie zapísaná v zozname Ministerstvom hospodárstva SR, prípadne európska platforma Online dispute resolution) obsahovať:
  1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie Poskytovateľa,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa Príjemca ako spotrebiteľ domáha,
  5. dátum, kedy sa Príjemca ako spotrebiteľ obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o ARSS.
 8. Na podanie návrhu môže Príjemca využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR - http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s a na webovom sídle každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

XII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy z tejto Zmluvy sa spravujú ustanoveniami zák. c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva je uzavretá ako nepomenovaná zmluva podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom v súlade s ustanoveniami § 263 Obchodného zákonníka v prípade kolízie dispozitívnych ustanovení Obchodného zákonníka s ustanoveniami tejto Zmluvy majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy a týchto VOP. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a VOP platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak by bol Príjemca cudzincom, alebo ak by sa Služby poskytovali na územie iného štátu.
 2. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za zmenu zmluvných podmienok. Poskytovateľ oznamuje zmenu VOP na svoje webovej stránke, pričom zmluvné strany sa dohodli, že oznámenie o zmene VOP sa považuje za doručené Príjemcovi pätnástym dňom odo dňa zverejnenia nových VOP na webovej stránke Poskytovateľa.
 3. Neoddelitelnú súčasť tejto Zmluvy tvoria: Kompletne vyplnená objednávka, tieto VOP a Cenník.
 4. Poskytovateľ je oprávnený poskytovat zľavy na služby alebo domény podľa svojho uváženia, prípadne ich poskytnúť v rámci marketingovej akcie zadarmo. Na zľavu alebo doménu a/alebo službu nie je právny nárok a nie je možné ich vymáhať súdnou cestou. Jednotlivé akcie nie je možné kombinovat s ďalšími akciami a doplnkovými zľavami. Všetky zľavy sa uplatňujú z platných cenníkových cien.
 5. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli, že po odstúpení od Zmluvy spôsobujúcom jej zánik, zostáva zachovaná platnosť a účinnosť ustanovení týkajúcich sa Poplatkov a sankcií. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli, že nie sú povinné vrátit si plnenia poskytnuté pred zánikom Zmluvy.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia prebieha výlučne formou elektronickej komunikácie, a to prednostne formou správ elektronickej pošty. Za týmto účelom Príjemca v plnom rozsahu zodpovedá za funkčnosť svojej schránky elektronickej pošty uvedenej v Kompletne vyplnenej objednávke. Všetky informácie, ktorých odoslanie preukáže v prípade sporu Poskytovateľ, sa považujú za riadne doručené, a to pocnúc piatym dňom odo dňa odoslania takejto informácie.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ má právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti Príjemcu aj v prípade, ak sa na toto porušenie vzťahuje zmluvná pokuta, aj presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že zavinenie Príjemcu nemá vplyv na jeho povinnost zaplatit v tejto Zmluve dojednanú zmluvnú pokutu.
 8. Zmluvné strany sa podľa ustanovenia § 263 Obchodného zákonníka dohodli na vylúčení pôsobnosti § 385 Obchodného zákonníka.
 9. Ustanovenie platné pre Podnikateľov: Zmluvné strany sa podľa ustanovenia § 5 ods. 7 Zákona o elektronickom obchode dohodli na vylúčení pôsobnosti ustanovení § 5 odsekov 3 až 6 Zákona o elektronickom obchode.
 10. V zmysle § 263 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že odchylne od ustanovenia § 330 Obchodného zákonníka je Poskytovateľ oprávnený v prípade, ak Príjemcom poskytnuté plnenie nestací na splnenie všetkých resp. celého splatného záväzku Príjemcu, určiť, ktorý záväzok resp. jeho cast je Príjemcom splnená. Ak Poskytovateľ nerozhodne odlišne, platí, že akékolvek plnenie obdržané v rámci tejto Zmluvy Poskytovateľom sa použije na uspokojenie jeho pohľadávok v nasledovnom poradí: 1. akékolvek náklady spojené s vymáhaním pohľadávky, 2. úroky z omeškania, 3. zmluvné pokuty a náhrada škody, 4. istina pohľadávky.
 11. Príjemca odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky tejto Zmluvy v súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlasuje Poskytovateľovi predĺženie premlčacej lehoty všetkých práv a nárokov Poskytovateľa z tejto Zmluvy na dobu 10 rokov od doby, kedy zacne plynút.
 12. Príjemca, jeho právny nástupca, dedič alebo zákonný zástupca a pod., je povinný oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu zmenu všetkých dôležitých údajov o svojej osobe, najmä však zmenu adresy sídla, miesta podnikania alebo bydliska, zmenu štatutárneho zástupcu,kontaktného e-mailu, kontaktného telefónneho čísla , rozhodnutie o jeho zrušení, jeho splynutie s inou spoločnosťou, vstup do likvidácie, úpadok, začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania alebo ukončenia podnikania a pod.. V prípade zrušenia spoločnosti (Príjemcu) alebo vstupu spoločnosti (Príjemcu) do likvidácie, alebo v prípade ak je Príjemca v úpadku, alebo bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, alebo bolo vyhlásené konkurzné konanie na majetok Príjemcu, alebo v prípade ak Príjemca ukončí podnikanie, alebo u fyzickej osoby pri úmrtí, alebo strate spôsobilosti a pod., dochádza k predčasnému ukončeniu Zmluvy s okamžitou účinnosťou a financné vyrovnanie sa uskutoční s právoplatnými dedičmi, ktorí si k tomuto uplatnia nárok.
 13. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy a týchto VOP sú im jasné, určité a zrozumitelné a zaväzujú sa ich plnit. VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Všetky Zmluvy, ako aj iné dohody, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb zo strany Poskytovateľa, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou týchto VOP a spravovali sa doterajšími podmienkami, sa od dátumu platnosti a účinnosti týchto VOP riadia týmito VOP a považujú sa za Zmluvu podľa týchto VOP.
 14. Text VOP v slovenskom jazyku je záväzný a má prednosť pre znením VOP vyhotovených v akomkoľvek inom jazyku.
 15. Príjemca odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky týmto potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.
 16. Definícia obsahu slov a slovných spojení začínajúcich v texte tejto zmluvy a vo VOP velkým písmenom je definovaná v článku I. VOP
 17. Tieto VOP v plnom rozsahu nahradzujú doteraz platné a účinné VOP. Tieto VOP boli zverejnené na webovej stránke www.exohosting.sk a nadobúdajú platnosť a účinnosť 18.8.2021

open gdpr back to top
×