Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
Vlastné nastavenie cookies
nevyhnutné cookies
- cookies potrebné pre plynulý chod stránky a poskytovanie našich služieb
- cookies zabezpečujúce personalizáciu reklám a zber analytyckých a štatistických dát návštevnosti pre zlepšenie našich služieb
 • EXO HOSTING
 • Webmail

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidlá ochrany osobných údajov
Preambula

Spoločnosť EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. , so sídlom Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO 36 485 161, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka 120490/B je obchodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa najmä poskytovaním služieb informačnej spoločnosti spočívajúcich predovšetkým v elektronickom spracovaní, prenose, uchovávaní a vyhľadávaní dátových správ, vrátane textu, zvuku a obrazu elektronickými prostriedkami na požiadanie (ďalej len „Poskytovateľ“) Príjemcu služby, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov tvoria súčasť Zmlúv o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti – webhostingových služieb (ďalej aj ako „zmluva“), ktorých zmluvnou stranou je Poskytovateľ a Príjemca, ako i na vzťahy vzniknuté z obdobných vzťahov. Všeobecné obchodné podmienky nájdete tu. Takisto slúžia ako informácia pre všetkých záujemcov o uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb o informačnej spoločnosť o ochrane osobných údajov u Poskytovateľa.

Spoločnosť EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o. teda Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri poskytovaní služieb informačnej spoločnosti chráni Poskytovateľ osobné údaje všetkých Príjemcov služby v súlade s vyššie uvedenými všeobecne záväznými predpismi. V týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré tvoria súčasť zmluvy, je najmä, ale nie výlučne opísané aké osobné údaje Poskytovateľ vyžaduje a z akého dôvodu, aké má práva dotknutá osoba a ako Poskytovateľ osobné údaje chráni.

I. Definície
Osobný údaj

Osobnými údajmi sú vo všeobecnosti všetky údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Najčastejšími osobnými údajmi sú meno, priezvisko a adresa.

Záujemca

fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá má záujem využiť služby Poskytovateľa a vstúpiť do záväzkovo-právneho vzťahu s Poskytovateľom, pričom ešte neodoslala Kompletne vyplnenú objednávku;

Príjemca alebo Príjemca služby

fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, využívajúca Služby, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania odoslala Kompletne vyplnenú objednávku

Zákon

Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v aktuálnom znení

II. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov zadných v objednávke je plnenie zmluvy a účelom spracovania emailovej adresy Príjemcu služby prostredníctvom pravidelného informovania Príjemcov o aktuálnej ponuke služieb Poskytovateľa je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pre Príjemcov služieb.

III. Právny základ spracovania osobných údajov

Pokiaľ sa Záujemca o služby informačnej spoločnosti rozhodol uzavrieť Zmluvu o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti je potrebné zadať niektoré osobné údaje, aby sa mohli realizovať práv a povinnosti z uzavretej zmluvy. Právnym základom spracúvania osobných údajov Príjemcu služby zadaných v objednávke je teda § 13, ods. 1, písm. b) zákona podľa ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Právnym základom spracúvania emailovej adresy Príjemcu služby za účelom pravidelného informovania o službách Poskytovateľa je teda § 13, ods. 1, písm. f) zákona, podľa ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Poskytovateľ je oprávnený informovať pravidelne Príjemcov služby o svojich službách, a Príjemca služby môže legitímne takéto informácie očakávať a zároveň takéto záujmy alebo práva Príjemcu služby vyžadujúce si ochranu osobných údajov neprevažujú nad oprávneným záujmom Poskytovateľa informovať o svojich službách.

IV. Zoznam spracúvaných osobných údajov

1. Poskytovateľ spracúva na účely plnenia zmluvy tieto osobné údaje: titul, meno, priezvisko,email, adresa, telefónne číslo, IP adresa.
2. Poskytovateľ spracúva tieto osobné údaje na účely informovania o aktuálnych ponukách svojich služieb: emailová adresa.
3. V rámci osobných údajov spracúvaných za účelom plnenia zmluvy je spracovaná aj IP adresa, ako je uvedené v bode 1. Poskytovateľ spracúva prevádzkový údaj IP adresa v rámci plnenia povinností plynúcich na zabezpečenie reklamácie služby, napr. ak Príjemcovi služby nefunguje niektorá z poskytovaných služieb (napr. emailová adresa), aby Poskytovateľ vedel spätne overiť funkčnosť danej poskytovanej služby, v Control paneli taktiež Poskytovateľ loguje každú operáciu (IP adresu) na zamedzenie podvodov a taktiež na potvrdenie právneho úkonu v rámci plnenia zmluvy.

V. Aktualizácia osobných údajov

1. Príjemca služby môže kedykoľvek aktualizovať osobnú údaje v rozhraní na správu objednávky – Control panel.
2. Aktualizácia niektorých údajov – adresa alebo fakturačné údaje možná aj inými spôsobmi, a to telefonicky len z autorizovaného telefónu teda telefónu uvedeného v objednávke, alebo emailom len z autorizovaného emailu, teda takého, ktorý je uvedený v objednávke, avšak Poskytovateľ vždy primárne uprednostňuje aktualizáciu osobných údajov, ktorú vykoná Príjemca služby sám prostredníctvom rozhrania na to určeného – Control panel.
3. Ak Príjemca služby poskytne iné osobné údaje prostredníctvom autorizovaného telefónu alebo emailu ako tie, ktoré sú uvedené v objednávke, tak sa to považuje za aktualizáciu osobných údajov.
4. Zmenu osobných údajov prostredníctvom Live chatu Poskytovateľ vôbec neakceptuje, nakoľko nemá možnosť overiť identitu osoby, ktorá tento spôsob komunikácie s Poskytovateľom využíva.

VI. Doba uchovávania osobných údajov

1. Doba uchovávania osobných údajov je doba, po ktorú trvá zmluvný vzťah.
2. Po zániku zmluvného vzťahu Poskytovateľ automaticky vymaže osobné údaje po 30 dňoch. Poskytovateľ uchováva osobné údaje Príjemcu služby ešte 30 dní po ukončení zmluvného vzťahu kvôli možnej obnove zmluvného vzťahu zo strany Príjemcu služby.
3. Pokiaľ osobitné všeobecne záväzné predpisy (napr. daňové alebo účtovné) vyžadujú dlhšiu dobu uchovávania osobných údajov, v takom prípade ich Poskytovateľ uchováva po dobu, ktorú vyžadujú tieto osobitné všeobecne záväzné predpisy.

VII. Ochrana osobných údajov

1.Poskytovateľ chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere, nepretržite ochranu osobných údajov monitoruje a prijíma potrebné technické a organizačné opatrenia.
2. Údaje sa ukladajú na serveroch Poskytovateľa, ktoré sú uložené v zabezpečenej serverovni. Všetky servery Poskytovateľa sa nachádzajú na území Európskej únie.
3. Údaje sú šifrované a zabezpečené proti hackerským útokom a iným neoprávneným prístupom. Zamestnanci Poskytovateľa majú k osobným údajom prístup, avšak sú školení na bezpečné zachádzanie s osobnými údajmi.
4. Bezpečnostné incidenty Poskytovateľ oznamuje v súlade so Zákonom Úradu na ochranu osobných údajov.
5. Ochrana údajov je neustále aktualizovaná v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti zabezpečenia osobných údajov, primerane aktuálnemu stavu techniky a softvéru.
6. Pokiaľ sú poskytované údaje sprostredkovateľom na účel plnenia zmluvných povinností Poskytovateľa, tieto údaje sú takisto poskytované na území Európskej únie (všetci sprostredkovatelia Poskytovateľa špecifikovaní v nasledujúcom čl. VIII sa subjektmi členských štátov Európskej Únie).

VIII. Sprostredkovatelia

Poskytovateľ v zmysle § 8 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov oznamuje Príjemcovi (Príjemcom), že v súvislosti s poskytovaním Služieb poveril spracúvaním osobných údajov v mene Poskytovateľa nasledovné subjekty (sprostredkovateľov) v tomto rozsahu:

 • Zelená pošta s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO:46 529 233 – spracúvanie tlačových výstupov s osobnými údajmi pre styk s klientmi (zasielanie faktúr - služby hybridnej pošty)
 • A+TAX Lopez, s. r. o., Nábr. arm. gen. L. Svobodu 36, 811 02 Bratislava, IČO50 331 892, evidenčné číslo osvedčenia 164/2016 - spracúvanie osobných údajov Príjemcu na účel vedenia účtovníctva Poskytovateľa podľa zákona o účtovníctve a súvisiacich predpisov
 • EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o., Jašíkova 1536/10, 149 00 Praha 4 - poskytovanie zákazníckej podpory
 • Key-Systems GmbH, Im Oberen Werk 1, 66386 St. Ingbert, Germany - spracúvanie osobných údajov Príjemcu na účel registrácie nadnárodných domén a národných zahraničných domén, vystavovanie SSL certifikátov, ak si Príjemca objednal aj službu registrácia domény a/alebo vystavenie SSL certifikátu
 • Gransy s.r.o., Bořivojova 878/35,130 00 Praha,Česká republika - spracúvanie osobných údajov Príjemcu na účel registrácie nadnárodných domén a národných zahraničných domén, ak si Príjemca objednal aj službu registrácia domény
 • EuroDNS S.A.,21, rue Léon Laval,L-3372 Leudelange,Luxembourg - spracúvanie osobných údajov Príjemcu na účel registrácie nadnárodných domén a národných zahraničných domén, ak si Príjemca objednal aj službu registrácia domény
 • EURid vzw,Woluwelaan 150,1831 Diegem,Belgium - spracúvanie osobných údajov Príjemcu na účel registrácie nadnárodných domén a národných zahraničných domén, ak si Príjemca objednal aj službu registrácia domény .eu
 • Asseco Data Systems,S.A. z siedzibą w Gdyni , przy ul. Podolska 21,81 321 Gdynia - spracúvanie osobných údajov Príjemcu na účel vystavovanie SSL certifikátov, ak si Príjemca objednal aj službu vystavenie SSL certifikátu
 • ZONER software, a. s., Nové sady 583/18, 602 00 Brno, Česká republika - spracúvanie osobných údajov Príjemcu na účel registrácie nadnárodných domén a národných zahraničných domén, ak si Príjemca objednal aj službu registrácia domény .cz
 • SK-NIC, a.s., P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4 - spracúvanie osobných údajov Príjemcu na účel registrácie nadnárodných domén a národných zahraničných domén, ak si Príjemca objednal aj službu registrácia domény .sk
IX. Využitie služby Live chat alebo e-ticket

Pokiaľ sa Záujemca alebo Príjemca využije zákaznícku podporu prostredníctvom on-line chatu a emailu (ak zašle Príjemca služby email na emailovú adresu zverejnenú na stránke www.exohosting.sk automaticky je tento email zaradený do systému na správu emailu e-ticket), a takýmto spôsobom poskytne svoje osobné údaje, tieto osobné údaje Poskytovateľ uchováva po dobu 2 roky pre prípad uplatnenia nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti Príjemcom služby alebo Poskytovateľom.

X. Práva dotknutej osoby

1. Právo na informácie Príjemca má právo kedykoľvek požadovať informácie o svojich údajoch, ktoré sú spracovávané u Poskytovateľa, a takisto o ich pôvode, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým tieto údaje Poskytovateľ odovzdáva, a o účele spracovania. Zoznam spracúvaných osobných údajov je Príjemcom služby kedykoľvek prístupný v Control paneli, kde ich môžu v prípade potreby aj aktualizovať. Ďalšie údaje o osobných údajoch sú Príjemcom služby kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom tohto dokumentu Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov, ktorý je nepretržite prístupný na webovom sídle Poskytovateľa www.exohosting.sk/osobneudaje

2. Právo na opravu údajov Ak sú údaje Príjemcu uchovávané Poskytovateľom nesprávne, môže ich kedykoľvek opraviť v rozhraní na správu údajov Control Panel.

3. Právo na vymazanie údajov a právo na obmedzenie spracúvania Príjemca má právo na vymazanie osobných údajov spracúvaných Poskytovateľom. Vymazanie osobných údajov sa môže kedykoľvek uskutočniť prostredníctvom Control panelu. Je potrebné však vedieť, že bez daných údajov nie je možné realizovať práva a povinnosti z uzavretej Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti, preto výmazom údajov v Control paneli Príjemca s okamžitou platnosťou odstupuje od Zmluvy bez nároku na vrátenie akýchkoľvek zaplatených finančných prostriedkov. Takto vymazané údaje sa vymažú spravidla bezodkladne. Ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym resp. obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne upravený dôvodom, namiesto vymazania osobných údajov sa môže uskutočniť iba obmedzenie ich použitia. Po vymazaní údajov Príjemcu nebude ďalej možné umožniť prístup k osobným údajom Príjemcu v Control paneli. Uplatnenie práva na vymazanie nie je potrebné, ak Príjemca ukončil zmluvný vzťah jedným zo spôsobov uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Všetky osobné údaje, ktoré sa nemusia uchovávať zo zákonných dôvodov, sa bezodkladne po ukončení zmluvného vzťahu vymažú. Osobné údaje, ktoré sa nesmú vymazať počas trvania zákonných dôvodov uchovávania, sa nesmú použiť na iný ako zákonom predpokladaný účel a prístup k nim bude možný len na uvedené účely.

4. Právo na prenos údajov Na požiadanie Príjemcu Poskytovateľ vydá alebo prenesie osobné údaje zadané v objednávke a prístupné v Control Paneli v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači, ak bude možné túto požiadavku Príjemcu technicky zrealizovať. Poskytovateľ vyvinie maximálne možné úsilie, aby takúto požiadavku technicky zrealizoval

5. Právo namietať spracovanie údajov Príjemca má právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať spracovanie osobných údajov na účely informovania o aktuálnych ponukách Poskytovateľa, a to zaškrtnutím príslušného políčka v Control paneli. V takom prípade Poskytovateľ email Príjemcu nevymaže, nakoľko je potrený na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ale nebude ho na účel zasielania informácií o aktuálnej ponuke služieb používať

7. Kontakt (na uplatnenie dotknutých práv) V prípade, že Záujemca alebo Príjemca bude kontaktovať Poskytovateľa e-mailom na adresu osobneudaje@exohosting.sk.sk alebo poštou EXO TECHNOLOGIES spol s r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava, uložíme Príjemcom alebo Záujemcom oznámené údaje (e-mailovú adresu, resp. meno, priezvisko a telefónne číslo) pre zodpovedanie otázok resp. pre vybavenie žiadosti. Údaje budú vymazané bezodkladne potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.

8. Právo na sťažnosť V prípade sťažnosti sa Príjemca alebo Záujemca môže obrátiť na kontakty uvedené v predchádzajúcom bode. Okrem toho má Záujemca alebo Príjemca právo podať sťažnosť vo veci spracovania svojich osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak má pocit, že boli porušené jeho práva na ochranu osobných údajov.

XI. Údaje ukladané zákazníkmi

1. Poskytovateľ nie je oboznámený s tým, aké údaje Príjemcovia ukladajú v rámci uzavretej zmluvy na servery Poskytovateľa, ani nie je oprávnený to zisťovať.
2. Údaje ukladané Príjemcami služby na servery Poskytovateľa sú šifrované. Pokiaľ Príjemca služby ukladá na server osobné údaje, potom je prevádzkovateľom v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a v prípade ak splnené podmienky podľa Zákona je povinný uzavrieť s Poskytovateľom sprostredkovateľskú zmluvu, ktorú na vyžiadanie poskytne Prevádzkovtaeľ. Zodpovednosť za ochranu osobných údajov nesie prevádzkovateľ, Poskytovateľ ako sprostredkovateľ vykonáva len jednu spracovateľskú operáciu – uchovávanie osobných údajov za podmienok vymedzených v sprostredkovateľskej zmluve.

XII. Záver

1. Ak má ktokoľvek akékoľvek otázky čo sa týka ochrany osobných údajov, je možné obrátiť sa na prevádzkovateľa kedykoľvek počas hodín uvedených ako prevádzkové hodiny Poskytovateľa na jeho webovej stránke www.exohosting.sk alebo je možné kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom emailu: osobneudaje@exohosting.sk.
2. Ktokoľvek môže Poskytovateľa kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktov, pokiaľ nerozumie týmto Všeobecným podmienkam ochrany osobných údajov alebo ich časti, Poskytovateľ ochranu osobných údajov na požiadanie vysvetlí.
3. Zakliknutím príslušného políčka Záujemca a/alebo Príjemca prehlasuje, že sa s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov oboznámil a porozumel im.
4. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vstupujú prvýkrát do platnosti 25.5.2018 a Poskytovateľ ich pravidelne aktualizuje.

V Bratislave dňa 25.5.2018

back to top
×