Súbory cookie sú nevyhnutné pre plynulý chod našej webstránky a poskytovanie našich služieb. Zároveň používame cookies na zacielenie reklamy a aby ste čo najlepšie vedeli využívať našu internetovú stránku. Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie a možnosti nastavenia vašich preferencií nájdete v rámci našich Podmienok ochrany súkromia. Súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov?
nevyhnutné cookies
- cookies potrebné pre plynulý chod stránky a poskytovanie našich služieb
voliteľné cookies
- cookies zabezpečujúce personalizáciu reklám a zber analytyckých a štatistických dát návštevnosti pre zlepšenie našich služieb
 • EXO HOSTING
 • Webmail

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA


Kompletný dokument o ochrane údajov si môžete stiahnuť cez tento odkaz.

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. so sídlom Košická 6, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 36 485 161, registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 120490/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“) a spoločnosti EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. Jašíkova 1536/10, 149 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 289 77 939 registrácia: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka: 157349 (ďalej spolu s Prevádzkovateľom len ako „Spoloční prevádzkovatelia“).

V našej skupine spoločností pôsobí zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (tzv. data protection officer alebo DPO), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

E-mail: dpo@exotechnologies.sk
Korešpondenčná adresa: Zodpovedná osoba, EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Košická 6, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 36 485 161

Na základe dohody Spoločných prevádzkovateľov podľa čl. 28 GDPR je možné využiť vyššie uvedené kontaktné údaje ako jednotné kontaktné miesto pre všetky žiadosti dotknutých osôb. Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje ako prevádzkovateľ, príp. ako Spoloční prevádzkovatelia. Zároveň vysvetľujeme, v ktorých prípadoch vystupujeme ako sprostredkovateľ našich klientov, ktorí ako samostatní prevádzkovatelia využívajú naše webhostingové služieb a v ktorých prípadoch spracúvame osobné údaje na vlastné účely ako prevádzkovateľ, resp. spoloční prevádzkovatelia s našou sesterskou spoločnosťou.

Typicky spracúvame osobné údaje najmä pri uchovávaní dát klientov našich webhostingových služieb, pričom bez toho, aby si klient objednal špecifické doplnkové služby k takýmto dátam obsahujúcim osobné údaje nijako nepristupujeme, neoboznamujeme sa s ich obsahom a ani ich nevyužívame na žiadne vlastné účely spracúvania osobných údajov.

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov na naše vlastné účely, čo zabezpečujeme ako prevádzkovateľ, resp. ako Spoloční prevádzkovatelia, ide najmä o našich zamestnancov alebo o zamestnancov našich obchodných partnerov, klientov alebo dodávateľov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi. V prípade, ak by ste nerozumeli úplne akejkoľvek informácii uvedenej v týchto podmienkach neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu.


Otázky a odpovede


Prečo spracúvame osobné údaje?
Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
 • Po poskytovať naše služby a produkty a za týmto účelom spracúvať osobné údaje našich klientov, dodávateľov, obchodných partnerov, zamestnancov a ďalších osôb;
 • efektívne riadiť naše ľudské zdroje;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť naše oprávnené záujmy.
Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?
Na základe dohody spoločných prevádzkovateľov uzatvorenej podľa čl. 26 GDPR informujeme dotknuté osoby, že pri niektorých účeloch môžeme spracúvať osobné údaje aj ako Spoloční prevádzkovatelia:

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ Bližšie vysvetlenie
Poskytovanie webhostingových a doplnkových služieb Právny základ podľa čl. 6 GDPR má vždy náš klient ako samostatný prevádzkovateľ. My spracúvame osobné údaje vždy len na základe zmluvy s klientom podľa čl. 28 GDPR. Ak pri poskytovaní výpočtovej kapacity a úložiska virtuálnych serverov a doplnkových služieb správy serverov klienta, emailovom hostingu, webhostingu, registrovaní domén, vybavovaní SSL certifikátov a poskytovaní nástrojov na editovanie a pridávanie obsahu na klientove webstránky dochádza k spracúvaniu osobných údajov realizujeme to vždy v mene našich klientov ako ich sprostredkovateľ. Spravidla osobné údaje len uchovávame a zabezpečujeme ich technickú dostupnosť, pričom bez bližších pokynov alebo objednania doplnkových služieb od našich klientov s nimi nevykonávame žiadne ďalšie spracovateľské operácie. O účeloch a právnych základoch tohto spracúvania sú povinné informovať dotknuté osoby naši klienti ako samostatní prevádzkovatelia.
Uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov Zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Pri uzatváraní a plnení zmluvných vzťahov s rôznymi fyzickými aj právnickými osobami potrebujeme nevyhnutne spracúvať aj osobné údaje, čo prakticky zahŕňa najmä: (i) prihlasovanie a využívanie klientskej zóny integrovanej do našej webstránky, (ii) využívanie e-ticketovacieho systému, zákazníckej linky a live chatu pri zákazníckej podpore, (iii) využívanie control panelu pri zmene nastavení, editovaní vlastných údajov, objednávaní doplnkových služieb a prezeraní prehľadov v klientskej zóne, (iv) poskytovanie osobných údajov poskytovateľom elektronických platobných služieb, (v) vytváranie databázy účastníkov reseller programu a sledovanie konverzií spojených s vyplácaním provízie, (vi) spoluprácu s partnermi sprostredkúvajúcimi naše webhostingové služby pod vlastným obchodným menom, (viii) spoluprácu s našou sesterskou firmou v Českej republike spojenú s potrebou zdieľania osobných údajov o našich zamestnancoch, klientoch, dodávateľoch, obchodných partneroch a ich pracovníkoch, (viii) zasielanie emailov a SMS zákazníkom s rôznymi upomienkami alebo upozorneniami servisnej povahy týkajúcich sa plnenia zmluvných vzťahov, (ix) akékoľvek iné spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre uzatváranie, zmeny a plnenie zmluvných vzťahov. Ak je v kontexte vyššie definovaných súborov spracovateľských činností nevyhnutné pri uzatváraní a plnení zmluvných vzťahov spracúvať aj osobné údaje fyzických osôb, ktoré s nami priamo neuzatvorili zmluvný vzťah ako zmluvná strana, považujeme takéto spracúvanie za náš oprávnený záujem. Zdieľanie údajov v rámci našej skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely tiež považujeme za náš oprávnený záujem. Toto spracúvanie vykonávame ako Prevádzkovateľ alebo aj ako Spoloční prevádzkovatelia.
Personálne a mzdové účely Zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) a súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR Pri týchto účeloch spracúvania ide o bežnú agendu zamestnávateľa, čo zahŕňa najmä: (i) plnenie rôznych zákonných povinností zamestnávateľa spojených s vyplácaním miezd, odvodov, dodržiavaním BOZP predpisov, uchovaním údajov o bývalých zamestnancoch a iných povinností v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, (ii) organizovanie teambuildingov a zverejňovanie fotografií zamestnancov s ich súhlasom na sociálnej sieti, (iii) využívanie komunikačných platforiem na internú pracovnú komunikáciu pri plnení pracovných úloh (napr. Slack). Toto spracúvanie vykonávame len ako Prevádzkovateľ.
Plnenie rôznych zákonných povinností Zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Pri vykonávaní našej podnikateľskej činnosti sme povinní často spracúvať aj osobné údaje, čo zahŕňa najmä: (i) vedenie účtovníctva a plnenie daňových povinností, (ii) vybavovanie reklamácii spotrebiteľov, (iii) vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR, (iv) používanie e-schránky na komunikáciu s orgánmi verejnej moci a pod. Toto spracúvanie môžeme vykonávať ako Prevádzkovateľ.
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR V niektorých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor, OČTK). Takéto spracúvanie zahŕňa typickú agendu právneho oddelenia vrátane, komunikácie alebo súčinnosti s orgánmi verejnej moci, uplatňovaním práv v správnych a iných konaniach, odpovedaním na žiadosti dotknutých osôb, prípravou, kontrolou a uchovávaním zmlúv, zabezpečovaním a uchovávaním osobných údajov v dôkazoch potrebných na obhajovanie, uplatňovanie a preukazovanie našich práv a právnych nárokov. Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov považujeme za náš oprávnený záujem. Toto spracúvanie môžeme vykonávať ako Prevádzkovateľ alebo aj ako Spoloční prevádzkovatelia.
Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre dosahovanie primeranej bezpečnosti spracúvania osobných údajov v IT systémoch, čo zahŕňa najmä: i) získavanie a uchovávanie osobných údajov v rámci bezpečnostných logov; ii) analýzu a využívanie logov, vrátane možnosti ich poskytovania OČTK, NBÚ alebo poskytovateľom internetového pripojenia s cieľom identifikovať páchateľov kybernetickej kriminality; iii) zálohovanie údajov, vrátane osobných údajov podľa interných postupov; iv) využívanie rôznych monitorovacích nástrojov na sledovanie bezpečnosti sieťovej prevádzky, elektronickej komunikácie a paketov (napr. anti-spam filtre, WAF – web application firewall); v) využívanie black listov nebezpečných IP adries alebo IP adries so zlou reputáciou zneužívaných pri distribuovaných útokoch pre blokovanie prístupov k online službám; vi) autentizácia používateľov a zmeny bezpečnostných nastavení (napr. obnovy, resety prístupových hesiel); vii) blokovanie žiadostí o prístup k službám v prípade podozrení na možnosť útoku typu „brute force“ ; viii) manažment bezpečnostných incidentov a oznamovanie porušení ochrany osobných údajov; ix) participácia na výkone bezpečnostných auditov; x) akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré budú prijaté s cieľom zvyšovania IT bezpečnosti a ochrany pred kybernetickými útokmi s ohľadom na dynamiku zmien v sledovaných rizikách pôsobiacich na Prevádzkovateľa. . Toto spracúvanie môžeme vykonávať ako Prevádzkovateľ alebo aj ako Spoloční prevádzkovatelia. Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov považujeme za náš oprávnený záujem.
Marketingové a PR účely Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR Ide o spracúvanie osobných údajov, ktorým sledujeme podporu predaja našich služieb a zvyšovanie povedomia o našich aktivitách v online prostredí, čo zahŕňa najmä: (i) cielenie a personalizáciu obsahu reklamy cez marketingovú analytiku a cookies tretích strán umiestnených do našich webov alebo „fan pageov“ alebo platené kampane na sociálnych sieťach, (ii) vytváranie a administrácia našich profilov zriadených na sociálnych sieťach Facebook / Instagram, YoutTube, LiknedIn a komunikácia s našim publikom (fanúšikmi, sledovateľmi, záujemcami o náš obsah), ktorí tieto siete využívajú, (iii) využívanie RSS technológie na odber noviniek publikovaných na našich weboch, (iv) využívanie live chatu nad rámec zákazníckej podpory alebo uzatvárania zmluvného vzťahu s klientom, (v) využívanie dát získaných interakciami návštevníkov webstránky so zásuvnými modulmi (plug in) tretích strán integrovaných do našej webstránky, (iv) zverejňovanie osobných údajov v rámci referencií spokojných zákazníkov na webstránke. Cielenie a personalizáciu reklamy, priamy marketing a zvyšovanie povedomia v online prostredí považujeme za náš oprávnený záujem. Toto spracúvanie môžeme vykonávať ako Prevádzkovateľ alebo aj ako Spoloční prevádzkovatelia.
Štatistické účely Právne základy pôvodných účelov v spojitosti s recitálom 50 a čl. 89 GDPR. V súlade podmienkami čl. 89 GDPR spracúvame osobné údaje získané na vyššie uvedené účely ana základe vyššie uvedených právnych základov aj na štatistické účely. Výsledkom takého spracúvania nikdy nie sú osobné údaje, ale agregované / anonymné informácie (ako napr. koľko máme zákazníkov alebo ekonomické štatistiky. Toto spracúvanie môžeme vykonávať ako Prevádzkovateľ alebo aj ako Spoloční prevádzkovatelia.
Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sme prijali interné politiky, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými zamestnancami našej spoločnosti alebo preverenými tretími stranami. Naši zamestnanci a pracovníci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnení zamestnanci môžu mať zriadený prístup k osobným údajom, pričom tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca. Osobné údaje našich klientov, zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovnými kategóriám príjemcov osobných údajov:

 • Našej českej sesterskej spoločnosti, s ktorou sme v postavení spoločného prevádzkovateľa na základe dohody podľa čl. 26 GDPR;
 • Poskytovateľom služieb registrácie nadnárodných a národných zahraničných domén;
 • Poskytovateľom SSL certifikátov;
 • Poskytovateľom elektronických platobných služieb a bankám poskytujúcim platobné brány integrované do našej webstránky;
 • Prevádzkovateľom sociálnych sietí a sociálnych médií Facebook, Instagram, Youtube, , Twitter;
 • Poskytovateľom dátovej analytiky a zostavovateľom štatistických reportov (napr. Google Analytics,)
 • Poskytovateľom softvérového vybavenia a cloudových služieb (napr. Slack);
 • Našim sub-sprostredkovateľom, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní našich webhostingových a doplnkových služieb koncovému zákazníkovi;
 • Našim obchodným partnerom, ktorí nám pomáhajú rozširovať okruhy používateľov našich služieb;
 • Klientom našich webhostingových služieb a doplnkových služieb;
 • Prevádzkovateľovi ústredného portálu verejnej správy (NASES) pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej moci;
 • Našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, audítorom);
 • Mzdovým a účtovným spoločnostiam;
 • Poskytovateľom služieb hybridnej pošty pri vytváraní a zabezpečovaní zasielania faktúr v písomnej forme;
 • Živnostníkom poskytujúcim administratívne podporu a služby;
 • Sociálnej poisťovni, dôchodcovským správcovským spoločnostiam, doplnkovým dôchodcovským spoločnostiam, zdravotným poisťovniam, bankám;
 • Advokátom, exekútorom, notárom, znalcom, úradným prekladateľom, tlmočníkom, prípadne stavovským organizáciám združujúcim takéto osoby;
 • Poštovým doručovateľom a kuriérskym službám;
 • Zamestnancom vyššie uvedených osôb.
V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame našich vlastných príjemcov (interný personál našej spoločnosti) Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na základe poverení a pokynov, ktorými našich príjemcov poučujeme nielen o interných pravidlách ochrany osobných údajov, ale aj o ich právnej zodpovednosti za ich porušovanie. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa našich aktuálnych sprostredkovateľov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby. V prípade záujmu o bližšie a aktuálne informácie o našich sprostredkovateľoch kontaktujte prosím našu zodpovednú osobu (DPO).
Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?
Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí z našich sub-dodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany, avšak každý prenos osobných údajov mimo EÚ alebo EHP sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bola zrušená platnosť mechanizmu EU-US Privacy Shield, na prenosy údajov našim subdodávateľom v USA používame štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou. V našich podmienkach konkrétne môže dochádzať k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie: i) prevádzkovateľov sociálnych sietí (Facebook, Instagram, LinekedIN atď.), ii) Poskytovateľom dátovej analytiky a zostavovateľom štatistických reportov (napr. Google Analytics, , iii) poskytovateľom softvérového vybavenia a cloudových služieb (napr. Slack); iv) poskytovatelia elektronických platobných služieb (PayPal). Zároveň pri registrovaní domén môže dochádzať aj k cezhraničným prenosom do Kanady v súlade s príslušným rozhodnutím Komisie o primeranosti.

Dodávateľ Podmienky ochrany súkromia Primerané záruky podľa čl. 46 GDPR
Google https://policies.google.com/privacy?hl=en- https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/ https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/
Facebook https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
Instagram https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
Twitter https://twitter.com/en/privacy https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html
Slack https://slack.com/intl/en-sk/privacy-policy https://slack.com/intl/en-sk/terms-of-service/data-processing
PayPal https://www.paypal.com/va/webapps/mpp/ua/privacy-full https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/bcr?locale.x=en_IE
Youtube https://policies.google.com/privacy?hl=en-US https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/
Chceli by sme Vás tiež upozorniť, že v prípadoch, ak máte záujem o registráciu domén v tretích krajinách nezabezpečujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov môžeme využívať služby externých registrátorov domén ako je napr. Gransy alebo Key-Systems, ktoré majú samostatné zmluvné vzťahy s národnými správcami domén v tretích krajinách, v ktorých máte záujem o registráciu domény. V týchto prípadoch môže následne zo strany spolupracujúcich registrátorov domén dochádzať k prenosu osobných údajov nevyhnutných pre registráciu domény národným správcom usídleným v tretej krajine. Takýto limitovaný cezhraničný prenos osobných údajov podlieha výnimkám pre osobitné situácie podľa čl. 49 ods. 1 písm. písm. c) GDPR, pretože je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie zmluvných vzťahov medzi Vami (prevádzkovateľom) a inou spravidla právnickou osobou. Nie je vylúčené ani, že v individuálnych prípadoch môžu mať externí registrátori domén uzatvorené štandardné zmluvné doložky s národnými správcami domén v tretích krajinách, o čom by však mali informovať samostatne, pričom my nedisponujeme bližšími informáciami.
Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našej skupinovej internej politiky a/alebo nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.
Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel Všeobecná doba uchovávania osobných údajov
Poskytovanie webhostingových a doplnkových služieb Počas trvania zmluvného vzťahu s klientom alebo do vydania klientovho pokynu na vymazanie osobných údajov. V prípade, ak klient nepožaduje inak, tak pri ukončení zmluvného vzťahu klienta informujeme o ponechaní kratšej ochrannej doby 20-30 dní na to, aby mohol svoje údaje pohodlne a bezpečne migrovať k inému poskytovateľovi webhostingových služieb alebo si ich inak zabezpečil – následne všetky klientove údaje spracúvané pri poskytovaní našich služieb vymažeme.
Uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov Počas trvania príslušného zmluvného vzťahu, údaje z e-ticketovacieho systému týkajúce sa poskytovania podpory zákazníkom vymazávame najmenej raz ročne, čím nie je dotknutá možnosť uchovávať konkrétne údaje na iné zlučiteľné účely.
Personálne a mzdové účely Počas trvania pracovného pomeru a uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie určitých typov dokumentov (spravidla 10 rokov po ukončení pracovného pomeru). Niektoré dokumenty v osobnom spise zamestnanca uchovávame až 70 rokov od narodenia zamestnanca. Fotografie zamestnancov spracúvame do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
Plnenie rôznych zákonných povinností Do splnenie zákonnej povinnosti a uplynutia retenčnej lehoty upravenej v internej politike (napr. 10 rokov nasledujúcich po roku od vzniku účtovného dokladu).
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov Do riadneho uplatnenia práva, resp. právneho nároku alebo do zániku právneho nároku (napr. do meritórneho ukončenia právnej veci alebo do uplynutia premlčacej alebo prekluzívnej lehoty plynúcej na uplatnenie práva Prevádzkovateľa alebo voči Prevádzkovateľovi).
Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov Kontinuálne počas poskytovania niektorých služieb Prevádzkovateľa alebo počas trvania prístupových práv používateľa interného IT systému. Nepotrebné údaje sa vymazávajú pravidelne minimálne raz ročne.
Marketingové a PR účely Do odvolania súhlasu alebo do podania námietky voči spracúvaniu, príp. do odstránenia príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo do vybavenia žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov. Správy prijaté a odoslané prostredníctvom sociálnych sietí štandardne mažeme raz za rok.
Štatistické účely Počas trvania / existencie iných účelov spracúvania, spravidla nie dlhšie než do vytvorenia potrebnej štatistiky.
Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej retenčnej doby pre uchovávanie Vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.
Ako o Vás získavame osobné údaje?
Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr.:
 • využívaním našich služieb a nástrojov, ktoré sme vyvinuli pre lepšiu komunikáciu a zákaznícky servis (napr. live chat, e-tickety, control panel, klientska zóna webstránky);
 • využívaním našich webstránok a prihlasovaním sa do zákazníckej zóny
 • v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou;
 • komunikáciou s Vami emailom, telefonicky, či osobne;
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;
Máte povinnosť nám Vaše osobné údaje poskytnúť?
Vo väčšine prípadov je poskytnutie Vašich osobných údajov výlučne dobrovoľné.

V prípade ak ste úspešný uchádzač o zamestnanie, s ktorým ideme uzatvoriť pracovný pomer, tak poskytnutie Vašich osobných údajov je potrebné pre splnenie viacerých povinností zamestnávateľa a zároveň je aj požiadavkou pre uzatvorenie pracovnej zmluvy. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť uzatvoriť pracovný pomer.

Vaše osobné údaje však môžeme tiež získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo riadnemu plneniu zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.
Aké osobné údaje o Vás spracúvame?
Ako Prevádzkovateľ, resp. Spoloční prevádzkovatelia získavame vo väčšine prípadov osobné údaje vždy priamo od dotknutej osoby, takže v tejto časti nie sme povinní poskytovať informácie o tom aké kategórie osobných údajov sú týmto dotknuté.

Z dôvodu snahy o vysokú mieru transparentnosti uvádzame, že ako Prevádzkovateľ, príp. Spoloční prevádzkovatelia spracúvame prevažne bežné kategórie osobných údajov, ktoré zahŕňajú základné identifikačné a kontaktné údaje našich zamestnancov, zákazníkov, obchodných partnerov, dodávateľov, resp. ich zamestnancov alebo iných osôb poverených konať v ich mene. Ako Prevádzkovateľ tiež spracúvame rôzne digitálne identifikátory (napr. cookies, pixely, SDK, IP adresy) a prevádzkové záznamy (napr. logy, pakety sieťovej prevádzky). V limitovanej miere môže teoreticky dochádzať aj k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov najmä pri našich zamestnancoch alebo pri uplatňovaní a obhajovaní našich právnych nárokov. Údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy alebo priestupky nespracúvame. Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame ako sprostredkovateľ závisia od činností a rozhodnutí našich klientov, ktorí si objednávajú naše webhostingové služby. Niekedy môžeme overovať pravdivosť a aktuálnosť získaných identifikačných osobných údajov ich porovnaním vo verejných registroch (napr. obchodný register, živnostenský register pri uzatváraní zmlúv)

Vyššie uvedené platí, aj v prípadoch, ak by došlo k získaniu osobných údajov o dotknutej osobe nepriamo z iného zdroja. Takýmto zdrojom osobných údajov bude pravdepodobne vždy Váš zamestnávateľ, príp. klient našich webhostingových služieb, náš dodávateľ alebo obchodný partner alebo obchodný / živnostenský register.

Prevádzkovateľ má tiež niekoľko zdrojov, ktoré generujú nebezpečné IP adresy, ktoré bývajú zapojené do kybernetických útokov. Napr. ide o zakúpené databázy zo zdrojov www.udger.com, www.malware.expert/srbl, www.invaluement.com, ktoré vytvárajú databázy nebezpečných IP adries vlastnou činnosťou (napr. vytváraním „honey pots“) alebo ide o voľne dostupné blacklisty vytvárané komunitou ľudí s bezpečnostným povedomím a nástrojmi (www.blocklist.de). Okrem toho Prevádzkovateľ obohacuje black listy IP adries aj z poznatkov z vlastnej činnosti a monitorovacích aktivít, príp. aj na základe reportov od zákazníkov webhostingových služieb, keď oznámia, že im bol doručený nebezpečný spam alebo sa útočilo na ich web stránky. Prevádzkovateľ tiež môže spracúvať aj výhradne zákaznícke zoznamy black listov IP adries, keď zákazník webhostingovej služby môže zakázať príjem emailov z definovaných IP adries, čo však realizuje v mene zákazníkov ako sprostredkovateľ. Aj keď sme toho názoru, že v tomto prípade IP adresy nespracúvame ako osobné údaje informujeme o tom z dôvodu snahy o vysokú mieru transparentnosti.

Osobné údaje, ktoré klienti webhostingových služieb spracúvajú ako prevádzkovatelia na vlastné účely nikdy nespracúvame ako Prevádzkovateľ, resp. Spoloční prevádzkovatelia na naše vlastné účely.
Aké práva máte ako dotknutá osoba?
„Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. “

„Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad záujmami, právami a slobodamidotknutých osôb.


GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20;
 • Právo namietať podľa článku 21 GDPR, ak sa spracúvanie zakladá na právnom základe oprávneného záujmu, verejného záujmu alebo ak ide o účely priameho marketingu, a to vrátane profilovania;
 • Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 GDPR.

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti a nemôžete zmeniť takéto osobné údaje prostredníctvom funkcií aplikácie „Control panel“, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov pomocou nižšie uvedeného dodatočného vyhlásenia (všetky informácie sú dobrovoľné) a / alebo nás kontaktujte cez naše kontaktné údaje:

Doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov
Vaše meno a priezvisko:
Kontaktné údaje:
Relevantný účel spracúvania: Prosím uveďte, akého účelu spracúvania sa Vaša žiadosť týka.
Kontext resp. vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou: Prosím uveďte, či ste náš zamestnanec, obchodný partner, záujemca o zamestnanie a pod.
Charakter Vašej opravy: Prosím vysvetlite, či žiadate opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.
Súvislosti Vašej žiadosti o opravu: Prosím vysvetlite, prečo sa domnievate, že spracúvame Vaše nesprávne alebo neúplne osobné údaje.
Oprava: Prosím uveďte, ktoré konkrétne osobné údaje požadujete opraviť alebo doplniť.

Toto doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov nám zašlite na /dpo@exotechnologies.sk/

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.
Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?
Spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame nemá charakter automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnym alebo podobným účinkom na dotknutú osobu. Napriek tomu pri niektorých spracovateľských operáciách súvisiacich s bezpečnosouť osobných údajov a IT systémov používame postupy, ktoré môžu mať charakter profilovania s prvkami individuálneho automatizovaného rozhodovania v zmysle čl. 22 GDPR. Použité postupy zahŕňajú softvérové prostriedky, ktoré monitorujú a sledujú bezpečnosť sieťovej prevádzky, elektronickej komunikácie a paketov (napr. anti-spam filtre, WAF – web application firewall) alebo blokujú žiadosti o prístup k službám v prípade podozrenia z útokov typu „bruce force“. Zároveň na blokovanie prístupu k našim službám využívame rôzne black listy, ktoré nás informujú o nebezpečných IP adresách alebo IP adresách so zlou reputáciou zneužívaných pri distribuovaných útokoch. Ak by sme vyššie uvedené typy spracúvania nevykonávali, nebolo by možné zabrániť priamym kybernetickým útokom na naše softvéry a webstránky v našej správe alebo začatiu poskytovania našich služieb neexistujúcim zákazníkom alebo útočníkom, ktorí sa vydávajú za potencionálnych zákazníkov. Následkom tohto spracúvania môže byť dočasné obmedzenie možnosti prihlásiť sa do našej klientskej zóny a obmedzenie dostupnosti nástrojov na správu našich webhostingových služieb (napr. control panel). Ak by k tomu došlo neopodstatnene, kontaktujte prosím našu zákaznícku linku alebo zodpovednú osobu.

Aj keď sme toho názoru, že nejde o plnohodnotné automatizované individuálne rozhodovanie nad rámec našich zákonných povinností priznávame dotknutej osobe vo vzťahu k vyššie vysvetlenému spracúvaniu osobných údajov právo na ľudský zásah zo strany Prevádzkovateľa, právo vyjadriť svoje stanovisko a právo napadnúť rozhodnutie o dočasnom zablokovaní prístupu k našim službám, resp. do zákazníckej zóny.
Externé webstránky
Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (linky) na iné webstránky a/alebo služby iných poskytovateľov (napr. referencie) Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, či služieb iných poskytovateľov, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach aj keď by ste na ne dostali cez odkaz umiestnený na našom webe.
Ako chránime Vaše osobné údaje?
Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie vid napr. komunikácia s platobnou bránou. Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch prevádzkovateľov našich webových lokalít umiestnených v datacentrách umiestnených v Slovenskej republike a v Českej republike. V prípade použitia analytický nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán (viď cookies).
Cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na najmä na účely merania jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. Aj napriek tomu nebude dochádzať k spracúvaniu cookies pokiaľ nám to výslovne nedovolíte udelením vedomého súhlasu pri prvej návšteve našej webstránky odkliknutím „opt in“ súhlasu s cookies. Naše webové stránky priamo ukladajú do súboru cookies informáciu o trvalom skrytí lišty s oznamom o používaní súborov cookies po prejavení súhlasu návštevníka.
Okrem toho používame na www.exohosting.sk aj tzv. „session cookies“, ktoré obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú, t.j. sú funkčné len počas spojenia Vášho prehliadača s našou webstránkou. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní našu stránku optimalizovať a vylepšovať a tzv. „funkčné cookies“, ktoré umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje návštevníka stránky, zaistiť bezpečnosť po prihlásení alebo zúčastniť sa súťaží zverejnených na stránke. Okrem toho používajú súbory cookies nástroje tretích strán, ktoré sú našich webových stránkach implementované a slúžia hlavne na podporu našich marketingových, štatistických a analytických aktivít umožňujúcich nám prevádzkovať modernú webstránku. Konkrétne používame najmä nasledujúce cookies:

Názov cookies Účel používania Poskytovateľ Doba používania Typ
LaSID Umožňuje webstránke rozpoznať návštevníka pre optimalizovanie funkcionality live chatu integrovaného do webstránky. www.exohosting.sk Počas doby spojenia HTTP
LaVisitorNew Tento cookie nám umožňuje spočítať koľkokrát bola naša webstránka navštívená odlišnými návštevníkmi prideľovaním ID každému návštevníkov, takže sa nemusí žiadny návštevník registrovať druhý krát. www.exohosting.sk 1 deň HTTP
LaVisitorId Umožňuje návštevníka identifikovať naprieč návštevami a zariadeniami. Toto umožňuje zobraziť návštevníkovi relevantnú reklamu v rámci remarketingových systémov tretích strán, ktoré uľahčujú ponúkanie cien pre inzerentov v reálnom čase. www.exohosting.sk Počas doby spojenia HTTP
_ga Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky. Google Analytics 2 roky HTTP
_gat Používa sa na zrýchlenie výpočtov na strane Google Analytics. Slúži na spracúvanie štatistických údajov o používaní našej webstránky. Google Analytics 1 deň HTTP
_gid Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky. Google Analytics 1 deň HTTP
collect Používa sa na zasielanie údajov do služby Google Analytics o používateľovom zariadení a správaní na našom webe, pričom sleduje používateľa cez zariadenia a marketingové kanály. Google Analytics Počas doby spojenia Pixel
ads/ga-audiences Používa Google AdWords na opätovné oslovenie návštevníkov, u ktorých je pravdepodobné, že sa môžu stať zákazníkom na základe online správanie návštevníkov na našich webových stránkach. wGoogle Počas doby spojenia Pixel
_fbp Používa ich Facebook na zobrazovanie reklamy a marketingových ponúk tretích strán. Facebook 3 mesiace HTTP
fr Používa ich Facebook na zobrazovanie reklamy a marketingových ponúk tretích strán Facebook 3 mesiace HTTP
tr Používa ich Facebook na zobrazovanie reklamy a marketingových ponúk tretích strán Facebook Počas doby spojenia Pixel
IDE Používa ich Google Double Click na registráciu a hlásenie akcií používateľa webových stránok po prezeraní alebo kliknutí na jednu z reklám inzerenta na účely merania účinnosti reklamy a na predstavenie cielených reklám používateľovi. Google /Doublclick 1 rok HTTP
pagead/1p-user-list/# Sleduje, či používateľ prejavil záujem o konkrétne produkty alebo udalosti na viacerých webových stránkach, a zisťuje, ako sa používateľ pohybuje medzi stránkami. Používa sa na meranie reklamného úsilia a uľahčuje platbu poplatkov za sprostredkovanie medzi webovými Google Počas doby spojenia Pixel
Test_cookie Používa sa na kontrolu, či používateľov prehliadač podporuje cookies Google / Doubleclick 1 deň HTTP
Google Analytics
Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto Funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie.

Prevádzkovateľ, príp. Spoloční prevádzkovatelia pri využívaní Google Analytics nespracúvajú žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia webových stránok Planeat je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc.

Google Analytics na analýzu Vášho správania na na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky Planeat a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve našej webovej stránky.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk
Sociálne siete
Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIN, Twitter) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete v nižšie uvedenom popise konkrétnych služieb, ktoré môžeme využívať pri profesionálnom používaní sociálnych sietí a pri správe našich profilov, ktoré máme zriadené na sociálnych sieťach.
Facebook a Instagram
Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook na webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. Prevádzkovateľ Vás upozorňuje, že pri využívaní nášho webu nemá žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Radi by sme Vás tiež informovali, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Irelend Limited, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ - správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Pri službe „public insights“, čo predstavuje vyhodnocovanie štatistik o používaní nášho profilu na Facebooku máme s Facebookom postavenie spoločných prevádzkovateľov, pričom časti dohody uzatvorenej podľa čl. 26 GDPR je možné nájsť na tomto odkaze: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Uvedené vysvetlenia platia pre Facebook aj pre Instagram, ktorého prevádzkovateľom je tiež Facebook.
LinkedIn
Používanie tejto sociálnej siete má pre nás v prvom rade význam v tom, že prostredníctvom nášho profesionálne spravovaného účtu budujeme zvyšovanie povedomia o našej spoločnosti v online prostredí (napr. pridávaním PR obsahu) a v druhom rade na nadviazanie internej komunikácie s odborníkmi a profesionálmi, ktorých by sme mohli mať záujem zamestnať alebo s nimi nadviazať inú formu profesionálnej spolupráce. Prostredníctvom nášho účtu tak môžu naši manažéri viesť komunikáciu s našimi potenciálnymi obchodnými partnermi, či vhodnými kandidátmi na obsadenie voľného pracovného miesta. Okrem toho môžeme využívať aj služby LinkedIn Irelend Unlimited Company zamerané na podporu nášho marketingu a PPC (Pay Per Click) kampaní, ktorých cieľom je najmä zvyšovať návštevnosť našich webstránok, či účelovo vytvorených podstránok(microsites). Tiež môžeme využívať aj LinkedIn nástroje na správu našich kampaní ako Campaign manager a personalizovanú internú poštu na zasielanie nášho obsahu pri budovaní PR a povedomia o nás a našich službách, či pri informovaní o voľnej pracovnej pozície vhodnej pre Váš profil. V prípade, ak využívame tieto služby LinkedIn bude vystupovať ako náš sprostredkovateľ, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://legal.linkedin.com/dpa

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete LinkedIn na jeho vlastné účely získate na nasledujúcom URL odkaze: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Twitter
Prevádzkovateľ, príp. Spoloční prevádzkovatelia tiež využívajú pri komunikácii s okolitým svetom aj Twitter, ktorý je prevádzkovaný firmou Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Aktuálne okrem bežného používateľského využívania nášho konta na Twitteri nevyužívame na spracúvanie osobných údajov žiadne služby od tohto prevádzkovateľa sociálnej siete. Na spracúvanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete nemáme žiadny vplyv ani kontrolu. Pre získanie bližších informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov môžete použiť odkaz: https://twitter.com/privacy?lang=en
YouTube
Prevádzkovateľom služby Youtube je spoločnosť Google Inc. V rámci tejto služby môžeme mať zriadený priamy vysielací kanál, ktorý je v našej správe a pod našou kontrolou podobne ako „fanpages“ na sociálnych sieťach. Ak by však bolo možné prehrávať nejaké videá uložené na www.youtube.com aj cez našu webstránku upozorňujeme Vás na to, že Youtube môže nadviazať spojenie medzi vaším prehliadačom a sieťou Google DoubleClick. Nemáme žiadny vplyv na údaje prenášané na YouTube / Google. Dávame pozor, aby sme naše videá vkladali do pokročilého režimu ochrany údajov na YouTube. Na základe informácií poskytnutých službou YouTube sa pri použití režimu rozšírenej ochrany údajov do vášho počítača neukladajú žiadne súbory cookie a do služby YouTube sa neprenášajú žiadne údaje o vás ako o používateľovi našej webovej stránky, ak „nekliknete“ na tlačidlo „prehrať“ na vložené videá. Ak kliknete na tlačidlo „Prehrať“, prenesú sa údaje a YouTube umiestni súbory cookie do vášho počítača a prijme informácie, že ste navštívili našu webovú stránku. Ďalej môžu byť prenášané údaje a protokoly servera bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste prihlásení do svojho profilu YouTube. Ak ste prihlásený, všetky údaje sú priamo spojené s vaším používateľským účtom. YouTube môže ukladať údaje aj neprihlásených používateľov, ako užívateľský profil, a používať ich na účely reklamy, prieskumu trhu a návrhu svojich webových stránok podľa potreby, na poskytovanie reklamy orientovanej na dopyt a na informovanie ďalších používateľov tejto platformy o vašich aktivitách na našom webe. Proti vytváraniu takýchto užívateľských profilov máte právo namietať. Pre uplatnenie tohto práva na námietku musíte kontaktovať Youtube. Viac informácií o ich pravidlách ochrany osobných údajov nájdete tu: https://policies.google.com/privacy, https://www.youtube.com/intl/sk/about/policies/
Zmena podmienok ochrany súkromia
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.


Kompletný dokument o ochrane údajov si môžete stiahnuť cez tento odkaz.
open gdpr back to top
×